Indeksi i Çmimeve të Prodhimit

Metodologji

 


Indeksi i ri i Çmimeve të Prodhimit është indeks me periudhë bazë vitin 2010 (2010= 100). Metoda e llogaritjes së Indeksit është metoda zinxhir sipas së cilës çmimet e periudhës korrente do të krahasohen me çmimet e periudhes bazë në mënyrë zinxhir, duke patur si periudhë lidhëse muajin Dhjetor të vitit të mëparshëm. Çmimet relative llogariten si raport i çmimit të produktit në periudhën korrente (y) me çmimin e muajit Dhjetor të vitit të mëparshëm (y - 1). Çmimet relative peshohen së bashku për të dhënë indeksin në nivel 6-shifror për çdo grup produkt. Indekset e llogaritura në nivel 6-shifror agregohen së bashku për të dhënë indeksin në nivel 2 shifror dhe kështu me rradhë deri në llogaritjen përfundimtare të Indeksit total të Çmimeve të Prodhimit. E njëjta metodologji përdoret dhe për llogaritjen e Indeksit të Çmimeve të Eksportit dhe Indeksit të Çmimeve të Prodhimit të produkteve për tregun vendas. Për vitin 2005 dhe 2006, Indekset e Çmimeve për Eksportin dhe produktet për tregun vendas mungojnë. Për llogaritjen e tyre si indekse zinxhir janë përdorur të njëjtët indekse që janë përdorur për llogaritjen e Indeksit të Çmimeve të Prodhimit.

 

Çmimi relativ

 

Çmimi relativ është raporti i çmimit të produktit në periudhën korrente me çmimin e produktit në dhjetor të vitit të mëparshëm.

 

Peshimi

 

Për llogaritjen e indekseve të produkteve në nivel 6-shifror është përdorur mesatarja e peshuar aritmetike e indekseve elementare. Indeksi në (short - term - link) për nivelin 6-shifror është llogaritur duke shumëzuar çmimin relativ të çdo produkti në nivel 6- shifror me peshën korresponduese dhe duke pjesëtuar shumën e tyre me shumën e peshave.

 

Imputimi

 

Imputimet e çmimeve që mungojnë janë bërë duke shumëzuar çmimin e periudhës së mëparshme me ndryshimin mesatar të çmimeve të produkteve të grupit në të cilin bën pjesë produkti (në nivelin më të ulët të agregimit 6 ose 2 shifror).

 

Matësit e Indeksit

 

Ndryshimi vjetor mat ndryshimin e çmimit midis tremujorit korrent dhe të njëjtit tremujor të vitit të kaluar. Ky ndryshim është rrjedhojë e ndryshimeve korrente në nivelet e çmimeve por mund të ndikohet nga efektet e papërsëritshme të cilitdo tremjor.

Ndryshimi tremujor krahason nivelet e çmimit midis dy tremujorëve më të fundit. Megjithëse korrent, ai mund të ndikohet nga efekte sezonale dhe efekte të tjera.