Çmimet

Shifrat

Kalendari

DataTemaSubjektiPeriudha
04-09-2017ÇmimetIndeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa) T2 - 2017
05-09-2017ÇmimetIndeksi i Çmimeve të ProdhimitT2-2017
06-09-2017ÇmimetIndeksi i Çmimeve të ImportitT2 - 2017

Fushat e aktiviteteve të mbuluara në këtë temë janë:

 

  • Indeksi i  Çmimeve të Konsumit

  • Indeksi i Çmimeve të Prodhimit

  • Indeksi i Kushtimit në Ndërtim

 

IÇK mat ndryshimin e çmimeve të konsumit të një shporte fikse mallrash e shërbimesh në periudhën korente, krahasuar me një periudhe tjetër e konsideruar si periudha bazë. Periudha bazë e indeksit është muaji Dhjetor 2007.
Indeksi i Çmimeve të Konsumit përdoret si:

 

  • Matës  zyrtar i inflacionit në Shqipëri;
  • Deflator vlerash për sektorin e Llogarive Kombëtare;
  • Deflator për llogaritjen e indekseve të volumit;
  • Variabël për analizat makro ekonomike;
  • Deflator për indeksimin e pagave, pensioneve dhe të ardhurave kur është e nevojshme;

 

Për hartimin e politikave monetare për Bankën e Shqipërisë.

INSTAT aktualisht realizon vrojtim tremujor pranë ndërmarrjeve ekonomike prodhuese  që ushtrojnë aktivitetin e tyre në degën e industrisë. Qëllimi i këtij vrojtimi është mbledhja e informacionit mbi ecurinë e çmimeve të prodhimit të produkteve industriale të prodhuara nga ndërmarrjet prodhuese dhe të tregtuara prej tyre në tregun vendas dhe jo vendas. Të dhënat grumbullohen për ndërmarrjet me aktivitet prodhues në Industri nxjerrëse, Industri përpunuese, Energji elektrike, avull, ujë dhe gaz. Periodiciteti është tre mujor. Viti bazë  - 2005.
Indeksi i kushtimit në ndërtim gjithsej përfshin koston në ndërtim për ndërtesat dhe punimet inxhinierike. INSTAT aktualisht llogarit koston në ndërtim për ndërtesat. Llogaritja në vitin 2012 e indeksit të kostos për punimet inxhinierike do të mundësojë dhe llogaritjen e Indeksit të Kostos në Ndërtim Gjithsej.

RSS për këtë temë

Botimet

më shumë...