Temat

Instituti i Statistikave të Shqipërisë i ka grupuar statistikat në tema statistikore


Këto tema kanë të njëjtën strukturë dhe informacion në website si dhe në bazën e të dhënave statistikore.        
Çdo teme statitikore është e kompletuar më informacioin e nevojshëm vetëm për atë temë.

Tema statistikore ndahen në pesë pjesë:

 • Të reja (të dhënat e fundit)
 • Shifrat (të dhëna të përzgjedhura nga baza e të dhënave)
 • Publikime (Njoftime për media, publikime, buletine etj)
 • Metodologji (përkufizime)
 • Rreth temës (përmbajtja e çdo teme dhe të dhënat që disponohen)