Lindjet, Vdekjet dhe Martesat

Lindjet dhe Vdekjet

Duke u bazuar në të dhënat statistikore mbi lindjet vëmë re se numri i tyre ka rënë. Arsyet e rënies së këtij numri mund të jenë të shumta, më poshtë përmenden tre prej tyre:

-          Emigracioni i lartë i popullsisë në moshë fertile;

-          Rritja e moshës mesatare të martesës si te femrat ashtu dhe te meshkujt;

-          Përdorimi i metodave të planifikimit familjar.

Përsa i përket të dhënave statistikore mbi vdekjet vihet re se gjatë dekadës së fundit numri i tyre ka qëndruar relativisht në nivele të njëjta. Përsa i përket ndarjes sipas gjinisë, vërehet se në totalin e vdekjeve, meshkujt janë ata që dominojnë në krahasim me femrat, rreth 52,8% të totalit të rasteve për vitin 2016. Femrat shqiptare jetojnë më shumë se meshkujt.

Jetëgjatësia në Shqipëri në vitin 2016 ishte 80,1 vjeç për femrat dhe 77,0 vjeç për meshkujt.

Martesat dhe Divorcet

Numri i martesave gjatë dekadës së fundit ka patur luhatje të lehta, impakti i të cilave nuk ka qenë domethënës në dinamikën e martesave. Pas vitit 2001 vihet re një tendencë në rritje e numrit total të martesave për dy vitet pasardhëse, e më pas vihet re një rënie në numrin e tyre i cili shfaq përsëri një trend në rritje pas vitit 2009. Zhvendosja drejt moshës më të vjetër për martesë konfirmohet edhe nga llogaritjet e mesatareve të moshës për martesë. Informacioni i bazuar mbi statistikat vitale për moshën mesatare në martesë tregon një rritje nga 28,5 në vitin 2006 në 30,4 vjeç në vitin 2016 për meshkujt si dhe nga 23,1 në 25,1 vjeç për femrat. Kjo rritje është e dukshme për të dyja gjinitë.

Të dhënat statistikore mbi zgjidhjet e martesave merren nga Minitria e Drejtësisë. INSTAT publikon vetëm paditë e zgjidhura (çështjet e përfunduara me vendim gjyqësor) sepse ato përfaqësojnë realisht divorcet e ndodhura në një vit të dhënë. Numri absolut i divorceve në Shqipëri ka pësuar një rritje nga 3,3 mijë në 2007 në 5,6 mijë në 2016. Këto vlera absolute faktikisht nuk na tregojnë për probabilitetin e divorceve për faktin se nuk janë të lidhura me popullsinë në risk për divorce. Megjithatë kjo magnitudë e rritjes në numrin e tyre sugjeron se një pjesë me e madhe e popullsisë përfundojnë martesën e tyre me një divorc.

INSTAT llogarit një sërë treguesish për të përcaktuar qartë situatën e divorceve në vend, por një tregues i cili jep një pamje më të plotë është koeficienti i divorceve i cili matet në lidhje me martesat e ndodhura në vitin referencë, që do të thotë raporti i numrit të divorceve me numrin e martesave të po atij viti shprehur në përqindje. Nëse shohim evoluimin e këtij koeficienti tregon një trend në rritje, kryesisht gjatë periudhës 2007-2016. Nga 14,8 divorce për 100 martesa në 2007 në 24,7 në 2016

Publikimi i radhës
Treguesit Demografikë, T1 - 2019

Kalendari

DataStatistikaPeriudha
14-05-2019 Treguesit DemografikëT1 - 2019
14-08-2019 Treguesit DemografikëT2 - 2019
14-11-2019 Treguesit DemografikëT3 - 2019
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al

Lindjet dhe Vdekjet

Të dhënat për lindjet dhe vdekjet grumbulloheshin me anën e skedave përkatëse që plotësohen nga zyrat e gjendjes civile. Gjatë viteve 1990-2001, ka patur mangësi të dhënash si në numrin gjithsej të ngjarjeve demografike ashtu edhe në strukturën e tyre sipas gjinisë, grup-moshave, vendbanimit, etj. Ndryshe na paraqitet situata për periudhen 2004 - 2007 këto të dhena na paraqiten të plota. Për të plotësuar këtë mangësi u mendua që metodologjia të ndiqte vlerësimet statistikore që arrihen me procedurat statistikore të parashikuara në versionin "TREND" të programit "SPSS". Vlerësimi statistikor u mbështet në dy nga procedurat më të përdorura për vlerësimet statistikore të serive kohore, në atë të "Exponential Smoothing" dhe të "Seasonal Arima". Proçedura e parë u përdor në ato raste kur të dhënat e serive kohore kishin një ndarje kohore vjetore. Ndërsa procedura e dytë i përshtatej më mirë të dhënave me ndarje kohore mujore.Vlerësimet e dhëna me anën e këtyre dy metodave u krahasuan me të dhënat e skedave përkatëse të grumbulluara në  INSTAT dhe u procedua me llogaritjen e vlerësimeve për shifrat reale.

Prej vitit 2011 të dhënat e lindjeve dhe vdekjeve dërgohen elektronikisht nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile. Kjo mënyrë e sigurimit të të dhënave të eventeve demografike siguron një plotshmëri më të lartë gjithashtu edhe përmbushjen e afateve të publikimeve përkatëse, por nga ana tjetër disa prej variablave të rëndësishëm statistikorë kanë ende vlera që mungojnë. Kjo është arsyeja se përse disa prej treguesve të lindjeve dhe vdekjeve pas vitit 2010 mungojnë.

Treguesit e lindjeve dhe vdekjeve publikohen me periodicitet tre-mujorë. Duke qenë se jo të gjitha lindjet dhe vdekjet regjistrohet saktësisht në tremujorin që ndodhin, lind nevoja e përditësimit të tyre në tremujorin e fundit. Kështu, në tremujorin e katërt, tremujorët paraardhës përditësohen si pasojë e regjistrimit të vonë të këtyre eventeve.

Martesat

Të dhënat për martesat grumbulloheshin me anën e skedave përkatëse që plotësohen nga zyrat e gjendjes civile. Gjatë viteve 1990-2007, ka patur mangësi të dhënash si në numrin gjithsej të ngjarjeve demografike ashtu edhe në strukturën e tyre sipas gjinisë, grup-moshave, vendbanimit, etj. Për periudhën 2002 - 2007 numri i skedave  ka qënë më i plotë.

Prej vitit 2011 të dhënat e martesave dërgohen elektronikisht nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile. Kjo mënyrë e sigurimit të të dhënave të eventeve demografike siguron një plotshmëri më të lartë gjithashtu edhe përmbushjen e afateve të publikimeve përkatëse, por nga ana tjetër disa prej variablave të rëndësishëm statistikorë kanë ende vlera që mungojnë. Kjo është arsyeja se përse disa prej treguesve të martesave pas vitit 2010 mungojnë.

 

Divorcet (Zgjidhjet e Martesave)

Të dhënat statistikore mbi zgjidhjet e martesave merret nga Zyra e Statistikës, pranë Ministrisë së Drejtësisë. INSTAT përpunohen vetëm paditë e zgjidhura (vetëm çështjet e përfunduara me vendim gjyqësor).