Rezultate të Anketës së Forcave të Punës, Tr 1 - 2013

Publikimi i radhës
Rezultate të Anketës së Forcave të Punës, Tr 2 - 2013
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al