Tregtia me Pakicë, T4 - 2015

Në tremujorin e katërt 2015, indeksi i volumit të shitjeve në Tregtinë me Pakicë është rritur 6,8 % krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraardhës. Ndërkaq, në grupin e Tregtisë me Pakicë pa përfshirë këtu Tregtinë me Pakicë të Hidrokarbureve ky indeks ka pësuar një rritje prej 13,5 % kundrejt të njëjtit tremujor të vitit të mëparshëm.

Publikimi i radhës
Tregtia me Pakicë, T1 - 2016
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al