Transporti dhe Aksidentet

Statistikat e Transportit përfshijnë një sistem të gjerë informacioni mbi  transportin e pasagjerëve dhe të mallrave. Infrastrukturën e linjave rrugore, hekurudhore etj si dhe mjetet për çdo lloj transporti në nivel kombëtar dhe rajonal. Gjithashtu, statistikat e transportit mbulojnë dhe matjen  e trafikut rrugor dhe hekurudhor.

Transporti ajror civil ndërkombëtar kryhet nëpërmjet aeroportit "Nënë Tereza" në Rinas, i vetmi aeroport që kryen transport të këtij lloji.

Transporti detar në Shqipëri kryhet nëpërmjet 4 porteve : Durrësi, Vlora, Saranda dhe Shëngjini.

Porti më i madh dhe më i rëndësishëm është ai i Durrësit , Gjatësia e linjës hekurudhore në shfrytëzim, është 399 kilometra.

Përdorimi gjithnjë e më shumë i transportit rrugor privat është shoqëruar me një numër të madh mjetesh rrugore në vazhdimësi.

Transportin rrugor

·         Transportin hekurudhor

·         Transportin detar

·         Transportin ajror

Burim i informacionit

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Raporti i Cilësisë
Publikimi i radhës
Statistikat e Transportit, Janar 2022

Aksidentet në trafikun rrugor përfshijnë vetëm aksidentet që shkaktojne vdekje apo plagosje. Mundësitë për ndodhjen e aksidenteve rrugore mund të lidhen me një sërë faktorësh, si numri i kilometrave të përshkruar, shtrirja dhe cilësia e infrastrukturës rrugore, kushtet klimaterike dhe gjeografike, dendësia e popullsisë. Sjellja e drejtuesve të mjeteve mund të përbëjë gjithashtu shkak për mundësitë e ndodhjes së aksidenteve, si psh trajnime të papërshtatshme ose eksperienca, mungesa e përqendrimit, shpejtësia tej normave të lejuara, mosrespektim i rregullave të qarkullimit si dhe konsumi i pijeve alkolike.

Burim i informacionit

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës;

Ministria e Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.

Raporti i Cilësisë
Publikimi i radhës
Aksidentet Rrugore, Janar 2022

Kalendari

DataStatistikaPeriudha
18-02-2022 Aksidentet RrugoreJanar 2022
28-02-2022 Statistikat e TransportitJanar 2022
18-03-2022 Aksidentet RrugoreShkurt 2022
28-03-2022 Statistikat e TransportitShkurt 2022
21-04-2022 Aksidentet RrugoreMars 2022
27-04-2022 Statistikat e TransportitMars 2022
18-05-2022 Aksidentet RrugorePrill 2022
27-05-2022 Statistikat e Transportit2022
20-06-2022 Aksidentet RrugoreMaj 2022
28-06-2022 Statistikat e TransportitMaj 2022
19-07-2022 Aksidentet RrugoreQershor 2022
27-07-2022 Statistikat e TransportitQershor 2022
18-08-2022 Aksidentet RrugoreKorrik 2022
29-08-2022 Statistikat e TransportitKorrik 2022
20-09-2022 Aksidentet RrugoreGusht 2022
27-09-2022 Statistikat e TransportitGusht 2022
14-10-2022 Karakteristikat e mjeteve te transportit rrugor 2021
18-10-2022 Aksidentet RrugoreShtator 2022
27-10-2022 Statistikat e TransportitShtator 2022
18-11-2022 Aksidentet RrugoreTetor 2022
30-11-2022 Statistikat e TransportitTetor 2022
19-12-2022 Aksidentet RrugoreNëntor 2022
22-12-2022 Statistikat e TransportitNëntor 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al

1 Qëllimi

Qëllimi i publikimit të Statistikave të Transportit është të paraqesë rezultatet dhe treguesit që lidhen me transportin, të cilët janë bazë për monitorimin e tendencave, flukseve dhe strukturës në llojet e ndryshme të transportit. Publikimi mujor mbi Statistikat e Transportit paraqet tregues lidhur me flukset e mallrave dhe numrit të pasagjerëve që lëvizin çdo muaj sipas mënyrave të ndryshme të transportit si: me det, ajër dhe hekurudhë. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë është institucioni përgjegjës për zhvillimin e politikave të transportit në vend si dhe burimi kryesor që siguron INSTAT-it një sistem të gjerë informacioni administrativ mbi fushën e  transportit.

Transporti Rrugor

Statistikat mbi transportin rrugor përfshijnë tregues mbi inventarin e mjeteve të tranportit rrugor sipas grupeve, gjatësisë së rrjetit rrugor, aksidenteve të mjeteve rrugore, investimeve dhe mirëmbajtjes së rrjetit rrugor.

Transporti Hekurudhor

Statistikat mbi transportit hekurudhor përfshijnë numrin e pasagjerëve dhe volumin e mallrave të transportuara nëpërmjet sistemit hekurudhor, gjatësinë e linjave hekurudhore në shfrytëzim, volumet e punës në tranportin hekurudhor, infrastrukturën, mjetet e transportit, investimet dhe mirëmbajtjen në infrastrukturën hekurudhore dhe statistikat e aksidenteve.

Gjatësia e linjës hekurudhore në vend është 334 km. Transporti hekurudhor është përqëndruar në qarqet Durrës, Elbasan, Shkodër, Tiranë, Vlorë.

Transporti Detar

Statistikat mbi transportin detar përfshijnë numrin e pasagjerëve për secilin port në vend dhe volumin e punës së ngarkim-shkarkimit sipas porteve dhe strukturës.

Transporti Ajror

Statistikat mbi transportin ajror përfshijnë numrin e fluturimeve dhe mbikalimeve të avionëve, numrin e udhëtarëve që kanë lëvizur për çdo muaj, numrin e shoqërive ajrore që operojnë në vend, sasinë e mallrave të transportuar nëpërmjet sistemit ajror dhe posta e dërguar me anë të rrugëve ajrore e cila shprehet në kg.

2     Baza Ligjore

Baza ligjore mbi të cilën mbështeten Statistikat e Transportit përbëhet nga Ligji 17/2018 “Për statistikat zyrtare”, dhe Programi Kombëtar i Statistikave Zyrtare për periudhën 2017-2021.

Rregulloret

Statistikat e Transportit mbështeten në Rregulloret Evropiane të cilat udhëheqin prodhimin e këtyre statistikave. Në mënyrë që të jenë të krahasueshme me statistikat e vendeve evropiane, statistikat e Transportit prodhohen duke zbatuar rregulloret për secilin mënyrë transporti:

3    Burimet dhe metodat e mbledhjes së të dhënave

Të dhënat e përdorura për prodhimin e statistikave të Transportit janë të dhëna administrative. Burimi i të dhënave është Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.

4    Periudha referuese

Statistikave e Transportit i referohen të dhënave mujore dhe vjetore.

Informacioni mbi Statistikat e Transportit publikohet afërsisht 27 ditë pas përfundimit të muajit referues (T+27) sipas datës së paracaktuar në kalendarin e botimeve të INSTAT. Disa të dhëna statistikore publikohen në frekuencë vjetore.

 

5    Klasifikimi dhe përkufizimet

Klasifikimi

Për klasifikimin e mallrave sipas mënyrave të transportit përdoret Klasifikimi Standard i Mallrave për Statistikat e Transportit i cili njihet shkurt si NST 2007. Ky klasifikim përdoret për mallrat e transportuara nëpërmjet katër mënyrave të transportit: rrugë, hekurudhë, rrugë ujore të brendshme dhe det.

NST 2007 është plotësisht i ndërlidhur me Klasifikimin e Produkteve dhe Aktiviteteve, CPA 2008 dhe Nomeklaturën e Aktiviteteve Ekonomike (NVE Rev. 2). Rrjedhimisht, NST 2007 është gjithashtu në përputhje me klasifikimet homologe të Kombeve të Bashkuara (CPC dhe ISIC) dhe Nomenklaturën e Kombinuar (CN) 2007. Ky klasifikim mund të gjendet në linkun më poshtë:

Nomenklatura Standarde e Mallrave për Statistikat e Transportit

Përkufizimet e treguesve

Transporti rrugor

Trafiku - është lëvizja e automjeteve, udhëtarëve dhe mallrave. Paraqitet si numri i pasagjerëve që kanë mbërritur ose janë nisur, sasia e mallrave të mbërritur ose dërguar në stacione (stacionet hekurudhore, stacionet e autobusëve, portet, aeroportet, depot, etj.).

Transporti Rrugor - Çdo lëvizje e mallrave dhe / ose e pasagjerëve që përdorin një automjet rrugor në një rrjet të caktuar rrugor.

Kategoritë e rrugëve - Rrugët  kategorizohen sipas tre llojeve të krahasueshme ndërkombëtarisht: Autostrada, Rrugë brenda zonave të banuara, Rrugë jashtë zonave të banuara dhe Rrugë të tjera.

Autostradë - rrugët publike të destinuara për transportin në distanca të gjata të automjeteve motorike dhe janë pjesë e lidhjeve të autostradës me vendet fqinje. Kryqëzimet e veçanta për ngarje në autostradë dhe jashtë (të ashtuquajturat në rampat dhe rampat jashtë ose daljet) janë një pjesë e autostradave.

Gjatësia e rrugës - Gjatësia e rrugës është distanca midis pikës fillestare dhe asaj fundore.

Mjete rrugore për pasagjerë - Një automjet rrugor i projektuar, ekskluzivisht ose kryesisht, për të transportuar një ose më shumë persona.

Makina me qëllim të veçantë për pasagjerë – Vetura të pasagjerëve të dizajnuara për qëllime të ndryshme nga transporti i pasagjerëve. Kjo kategori përfshin p.sh. automjetet e zjarrfikësve, ambulancat, automjetet funeral, makina shkollore, automjetet garuese dhe automjetet e tjera të pasagjerëve që nuk specifikohen diku tjetër.

Mjete rrugore për mallrat - Automjeti rrugor i projektuar, ekskluzivisht ose kryesisht, për të transportuar mallra

Transporti hekurudhor

Transporti hekurudhor - Çdo lëvizje e mallrave dhe / ose pasagjerëve që përdorin një automjet hekurudhor në një rrjet të caktuar hekurudhor.

Gjatësia e shinave - për një seksion të caktuar hekurudhor është gjatësia midis pikës së mesme të ndërtesës së stacionit të nisjes dhe pikës së mesme të ndërtesës së stacionit të terminalit.

Ton-Kilometër (tkm) - Njësia e matjes që përfaqëson lëvizjen e një ton kapaciteti të disponueshëm në një vagon kur kryhet shërbime për të cilat është përcaktuar një distancë kryesisht mbi një kilometër.

Tren-kilometër - janë distancat në kilometra të përshkuara nga trenat.

Transporti detar

Transporti detar - Çdo lëvizje e mallrave dhe / ose pasagjerëve që përdorin anije tregtare në udhëtime, të cilat ndërmerren tërësisht ose pjesërisht në det.

Port statistikor - Një port statistikor përbëhet nga një ose më shumë porte, të kontrolluara normalisht nga një autoritet i vetëm porti, në gjendje të regjistrojë lëvizjet e anijeve dhe ngarkesave.

Pasagjerë detar - Çdo person që bën një udhëtim në det në një anije tregtare.

Pasagjerë/kilometër - Njësia e matjes që përfaqëson lëvizjen e një pasagjeri në një anije tregtare mbi një kilometër.

Mallrat e transportuara nga deti - Çdo mall i përcjellë nga anijet tregtare.

Porti i ngarkimit - Porti i ngarkimit quhet porti ku mallrat ngarkohen në anije dhe transportohen prej saj.

Porti i shkarkimit - Porti i shkarkimit quhet porti ku mallrat janë shkarkuar nga anija pasi janë transportuar prej saj.

TEU- Njësi statistikore e bazuar në kontenierët ISO me një lartësi 6.1 m (20 feet) për të siguruar një masë të standartizuar të kontenierëve me kapacitete të ndryshme dhe për përshkrimin e kapaciteteve të kontenierëve në anije. 6.1m (20 fee)= 1 TEU.

Transporti ajror

Transporti ajror - Çdo lëvizje e mallrave dhe / ose pasagjerëve në lëvizjen e avionëve.

Aeroport - Një zonë e caktuar e tokës ose ujit (përfshirë ndërtesat, instalimet dhe pajisjet) të destinuara për t'u përdorur qoftë tërësisht ose pjesërisht për mbërritjen, nisjen dhe lëvizjen sipërfaqësore të avionëve dhe të hapur për operacionet tregtare të transportit ajror.

Linjë ajrore - Një ndërmarrje aviacioni që operon aeroplanët për qëllime tregtare që (i) kryen shërbime të planifikuara të transportit ajror, ose të dy, të cilat janë në dispozicion të publikut për transportin e pasagjerëve, postën, dhe / ose ngarkesa dhe (ii) është vërtetuar për qëllime të tilla nga autoriteti i aviacionit civil të shtetit në të cilin është themeluar.

Shërbimi ajror i pasagjerëve - Shërbimi ajror i planifikuar ose jo i planifikuar i kryer nga aeroplanët që transportojnë një ose më shumë pasagjerë të ardhura dhe çdo fluturim të listuar në oraret e publikuara si të hapura për pasagjerë

Shërbimi ajror i mallrave dhe i postës - Shërbimi ajror i planifikuar ose jo i planifikuar, i kryer nga aeroplanët që mbajnë ngarkesa të ardhura (mallrave dhe postës), përveç pasagjerëve

Numri i fluturimeve - Një numër fluturimi është numri i parë fillestar i publikuar i caktuar nga operatori i transportit ajror në fluturim. Pasagjerët që përdorin një fluturim nga një aeroplan mund të udhëtojnë nën një sërë numrash të ndryshëm fluturimesh.

Aksidentet në trafikun rrugor përfshijnë vetëm aksidentet që shkaktojne vdekje apo plagosje. Mundësitë për ndodhjen e aksidenteve rrugore mund të lidhen me një sërë faktorësh, si numri i kilometrave të përshkruar, shtrirja dhe cilësia e infrastrukturës rrugore, kushtet klimaterike dhe gjeografike, dendësia e popullsisë. Sjellja e drejtuesve të mjeteve mund të përbëjë gjithashtu shkak për mundësitë e ndodhjes së aksidenteve, si psh trajnime të papërshtatshme ose eksperienca, mungesa e përqendrimit, shpejtësia tej normave të lejuara, mosrespektim i rregullave të qarkullimit si dhe konsumi i pijeve alkolike.


Përkufizime

Person i aksidentuar

Çdo person i vrarë ose i plagosur si rezultat i një aksidenti rrugor.

Aksidente në rrugë

Një aksident është çdo aksident rrugor i ndodhur nga të paktën një mjet rrugor i cili rezulton me të paktën një person të plagosur apo të vdekur. rrugor.

Person i vdekur

I vdekur nga aksidenti në rrugë quhet çdo person i cili ka vdekur menjëherë ose brënda 30 ditëve si rezultat i aksidentit.

Person i plagosur

I plagosur konsiderohet çdo person , i cili nuk ka vdekur por ka marrë plagë të lehta apo të rënda si rezultat i aksidentit.

Burim i informacionit

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës;

Ministria e Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.