Produkti i Brendshëm Bruto, Paraprak 2015

INSTAT paraqet për përdoruesit të dhënat vjetore vjetore paraprake të Produktit të Brendshëm Bruto (PBB), për vitin 2015.

Në vitin 2015 ekonomia shqiptare shënoi një rritje në terma realë (në volum) prej +2,59 % krahasuar me vitin 2014, pas një rritje prej +1,83 % në vitin 2014 krahasuar me vitin 2013.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al