Produkti Brendshëm Bruto, T4 - 2016

Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B) në tremujorin e katërt të vitit 2016 vlerësohet me rritje prej  3,97 %, kundrejt tremujorit të katërt të vitit 2015. Kontributin kryesor në këtë rritje e kanë dhënë degët:Tregti Hotele dhe Restorante dhe Transportime +0,94 pikë përqindje, Ndërtimime +0,89 pikë përqindjeIndustria, Energjia dhe Ujime +0,61 pikëpërqindje,Administrata publike,Arsimi dhe Shëndetësiame +0,28 pikë përqindje,Shërbimet e tjerame +0,26 pikë përqindje,Aktivitetet financiare dhe të Sigurimitme +0,21 pikë përqindje,Aktivitete profesionale dhe Shërbime administrativeme +0,18 pikë përqindje,InformacionidheKomunikacionime +0,16 pikë përqindjedheBujqësia, Pyjet dhe Peshkimime +0,14 pikë përqindje.Negativisht ka kontribuaraktivitetiPasuritë e paluajtshmeme -0,01 pikë përqindje. Taksat Neto mbi produktet kontribuan pozitivisht me +0,31 pikë përqindje

Publikimi i radhës
Produkti Brendshëm Bruto, T1 - 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al