Produkti Brendshëm Bruto, T4 - 2015

Produkti i Brëndshëm Bruto (P.B.B) në tremujorin e katërt të vitit 2015 vlerësohet me rritje prej  2,15 % kundrejt tremujorit të katërt të vitit 2014. Kontributin kryesor në këtë rritje e kanë dhënë degët e ekonomisë si Ndërtimi me 1,54 pikë përqindje, Tregti Hotele dhe Restorante dhe Transporti me 0,71 pikë përqindje, Administrata publike, Arsimi dhe Shëndetësia me 0,70 pikë përqindje, Aktivitete profesionale dhe Shërbime administrative me 0,36 pikë përqindje, Shërbimet e tjera me 0,33 pikë përqindje, Informacioni dhe Komunikacioni me 0,22 pikë përqindje. Degët që kanë kontribuar negativisht janë aktiviteti Pasuritë e paluajtshme me -0,56 pikë përqindje, Industria, Energjia dhe Uji me -0,38 pikë përqindje, Bujqësia, Pyjet dhe Peshkimi me -0,37 pikë përqindje dhe Aktivitetet financiare dhe të Sigurimit me -0,09 pikë përqindje. Taksat Neto mbi produktet kontribuan negativisht me -0,31 pikë përqindje

Publikimi i radhës
Produkti Brendshëm Bruto, T1 - 2016
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al