Prodhimi i Brendshem Bruto, T3 - 2014

Sipas treguesit të Vlerës së Shtuar Bruto (V.SH.B) ekonomia në tremujorin e tretë të vitit 2014 vlerësohet me rritje prej 3,30 % kundrejt tremujorit të tretë të vitit 2013. Kontributin kryesor në këtë rritje e kanë dhënë degët e ekonomisë si Tregti, Hotele dhe Restorante me 1,71 pikë përqindje, Shërbimet e tjera me 1,09 pikë përqindje, Ndërtimi me 0,81 pikë përqindje, Industria me 0,37 pikë përqindje, dhe Bujqesia, Gjuetia dhe Pyjet me 0,24 pikë përqindje, Posta dhe Komunikacioni me 0,15 pikë përqindje. Dega që ka kontribuar negativisht është Transporti me -1,05 pikë përqindje.

Publikimi i radhës
Prodhimi i Brendshem Bruto, T4 - 2014
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al