Peshkimi

Shqipëria ka potenciale ujore natyrore, të cilat janë të përshtatëshme për rritjen e peshqve. Peshkimi është një sektor i rëndësishëm i ekonomisë shqiptare. Zhvillim ka marrë akuakultura, si sektor i rëndësishëm dhe me perspektive për ekonominë vëndase. Të dhënat e peshkimit grumbullohen nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural duke u mbështetur në metodikën e GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) për grumbullimin e të dhënave bazuar në segmentet e flotës së peshkimit, grumbullimin e logbook-eve nga anijet, intervistat me operatorët e akuakulturës etj. Të dhënat për zënien e peshkut grumbullohen sipas kategorive ujore dhe në nivel vendi.

Kalendari

Nuk ka evente në kalendar për këtë temë
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al

Të dhënat e peshkimit i orfrojnë përdoruesve informacione rreth zhvillimit të peshkimit dhe akuakulturës në vend.

Baza ligjore

Ligji Nr. 9180, datë 5.2.2004 "Për statistikat zyrtare", i ndryshuar;

Vendim i Kuvendit të Shqipërisë Nr. 3/2013 datë 14/02/2013 "Për miratimin e Programit të Statistikave Zyrtare 2012-2016";

Variablat kryesore grupohen në këto kategori:

Zënie peshku sipas kategorive ujore:

  • detar,
  • bregdet,
  • laguna,
  • ujëra të brendëshme,
  • akuakultura

 

Burimet për përditësimin e variablave

Për llogaritjen e të dhënave të peshkimit INSTAT perdor informacion administrativ të siguruar nga Ministria e Bujqësise, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave.

Përkufizime

Peshkimi

Të dhënat zënie peshku (prodhim peshku dhe akuakultura) grumbullohen sipas kategorive ujore.

Kategoritë ujore të peshkimit janë: peshkimi detar, bregdet, laguna, ujra te brendeshme, akuakulture dhe molusqe.

Peshkimi detar: Përfshin të gjitha të dhënat e aktivitetit të flotës se peshkimit dhe kapacitetin prodhues të sipërfaqeve të ndryshme të peshkimit.

Flota

Është numri total i anijeve të peshkimit që shfrytëzon një burim të caktuar.

Kapaciteti i peshkimit

Është sasia e peshkut që mund të merret nga një njësi peshkimi.

Zënie peshku

Të dhënat i referohen  sasisë së zënies të të gjitha llojeve të  specieve detare (të peshkut, krustance, molusqe etj), specieve të ujrave të ëmbla (lumenj, liqene, ujëmbledhësa, akuakulturë).

Akuakultura

Është rritja e peshkut, në të cilin përfshihen: rritje peshku, molusqe krustance me anë të rasateve.