Peshkimi

Sektori i peshkimit në Shqipëri është relativisht i vogël, megjithatë është i rëndësishëm nga këndvështrimi socio-ekonomik, pasi është një burim i rëndësishëm i vendeve të punës në zonat bregdetare. Peshkimi detar ndahet në peshkimin profesional  i cili konsiderohet si peshkim komercial  dhe peshkimin artizanal profesional. Vitet e fundit zhvillim po njeh dhe akuakultura. Aktiviteti i saj zhvillohet në rezervuare, liqene artificialë dhe natyrale, si dhe në laguna dhe bregdet.

INSTAT me të dhënat e peshkimit: zënie peshku sipas kategorive ujore dhe çmimet e zenies, llogarit vlerën e zënies ne peshkim sipas kategorive ujore.Të dhënat e peshkimit i orfrojnë perdoruesve informacione rreth zhvillimit të peshkimit dhe akuakulturës në vend.

Kalendari

Nuk ka evente në kalendar për këtë temë
Na kontaktoni
Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al

Të dhënat e peshkimit i orfrojnë përdoruesve informacione rreth zhvillimit të peshkimit dhe akuakulturës në vend.

Baza ligjore

Ligji Nr. 9180, datë 5.2.2004 "Për statistikat zyrtare", i ndryshuar;

Vendim i Kuvendit të Shqipërisë Nr. 3/2013 datë 14/02/2013 "Për miratimin e Programit të Statistikave Zyrtare 2012-2016";

Variablat kryesore grupohen në këto kategori:

Zënie peshku sipas kategorive ujore:

  • detar,
  • bregdet,
  • laguna,
  • ujëra të brendëshme,
  • akuakultura

 

Burimet për përditësimin e variablave

Për llogaritjen e të dhënave të peshkimit INSTAT perdor informacion administrativ të siguruar nga Ministria e Bujqësise, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave.

Përkufizime

Peshkimi

Të dhënat zënie peshku (prodhim peshku dhe akuakultura) grumbullohen sipas kategorive ujore.

Kategoritë ujore të peshkimit janë: peshkimi detar, bregdet, laguna, ujra te brendeshme, akuakulture dhe molusqe.

Peshkimi detar: Përfshin të gjitha të dhënat e aktivitetit të flotës se peshkimit dhe kapacitetin prodhues të sipërfaqeve të ndryshme të peshkimit.

Flota

Është numri total i anijeve të peshkimit që shfrytëzon një burim të caktuar.

Kapaciteti i peshkimit

Është sasia e peshkut që mund të merret nga një njësi peshkimi.

Zënie peshku

Të dhënat i referohen  sasisë së zënies të të gjitha llojeve të  specieve detare (të peshkut, krustance, molusqe etj), specieve të ujrave të ëmbla (lumenj, liqene, ujëmbledhësa, akuakulturë).

Akuakultura

Është rritja e peshkut, në të cilin përfshihen: rritje peshku, molusqe krustance me anë të rasateve.