Vende të lira pune

Duke filluar nga data 10/05/2019 Aplikimet për pozicionet vakante në INSTAT bëhen online duke klikuar në linkun më poshtë:
Aplikime Online

Shpallje vetëm për nëpunës civilë për pranim në pozicion të Nivelit të Lartë Drejtues

1 - Sekretar i Përgjithshëm

- Lista e verifikimit Sekretar i Përgjithshëm 
Rezulatet araprake Sekretar i Përgjithshëm 
- Njoftim për rezultatet përfundimtare Sekretar i Përgjithshëm

2 - Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse dhe Koordinimit

- Lista e verifikimit Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse dhe Koordinimit 
- Rezultatet paraprake Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse dhe Koordinimit 
Njoftim për rezultatet përfundimtare Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse dhe Koordinimit

3 - Drejtor i i Përgjithshëm i Drejtorisë së Teknogjisë së Informacionit dhe Mbledhjes së të Dhënave

- Lista e verifikimit Drejtor i i Përgjithshëm i Drejtorisë së Teknogjisë së Informacionit dhe Mbledhjes së të Dhënave 
- Rezultatet paraprake Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Teknologjisë së Informacionit 
- Njoftim për rezultatet përfundimtare Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Teknologjisë së Informacionit

4 - Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë  së Përgjithshme të Prodhimit Statistikor 
- Lista e verifikimit Drejtori i Përgjithshëm në Drejtorinë e Përgjithshme të Prodhimit Statistikor 
Rezultatet paraprake Drejtori i Përgjithshëm në Drejtorinë e Përgjithshme të Prodhimit Statistikor 
- Njoftim për rezultatet përfundimtare Drejtor në Drejtorinë e Përgjithshme të Prodhimit Statistikor

Shpallje vetëm për nëpunës civilë 

21 Drejtor në Drejtorinë e Komunikimit dhe Publikimeve

22 Drejtor në Drejtorinë e Statistikave Sociale

23 Përgjegjes Sektori i Publikimeve dhe Marketingut

24 Përgjegjes Sektori i Statistikave të Mjedisit dhe Pyjeve

25 Përgjegjes Sektorit i Shërbimeve

26 Përgjegjes Sektori i Prokurimeve

27 Specialist Sektori i Prokurimeve -1 pozicion

28 Specialist Sektori i Burimeve Njerëzore -1 pozicion

29 Specialist në Sektorin e Llogarive Kombëtare Vjetore – 2 pozicione

30 Specialist në Sektorin e Llogarive Kombëtare të Administratës Publike dhe Rajonale – 2 pozicione

31 Specialist në Sektorin e Llogarive të Sektoreve Institucionalë - 1 pozicion

32 Specialist në Zyrën Rajonale Tiranë – 1 pozicion

33 Specialist Sektori i Marrëdhënieve me Publikun - 1 pozicion

34 Specialist në Zyrën Rajonale Fier – 1 pozicion

35 Specialistë në Sektorin e Zhvillimit të Programeve Kompiuterike - 2 pozicione

36 Specialistë në Sektorin e Cilësisë dhe Metadatave - 2 pozicione

37 Specialistë në Sektorin e Menaxhimit të bazave dhe aksesit në mikrodata - 2 pozicione

38 Specialistë në Sektorin e Metodologjisë - 2 pozicione

39 Specialist në Sektorin e Statistikave të Tokës dhe Prodhimit Bimor  2 pozicione

40 Specialist në Sektorin e Statistikave të Blegtorisë dhe Peshkimit  1 pozicion

41 Specialist Sektorin e Llogarive Ekonomike në Bujqësi dhe Mjedis – 1 pozicion

42 Drejtor në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit

43 Përgjegjës në Sektorin e Statistikave të R&D, Inovacionit, Teknologjisë së Informacionit dhe Transportit

44  Specialistë në Sektorin e Çështjeve Ligjore / Administrative - 2 pozicione

45 Specialist në Zyrën Rajonale Statistikore Durrës / Lezhë

Njoftim për vende të lira pune në zbatim të CENS-it të Popullsisë dhe Banesave 2020

 Njoftim pozicionet e shpallura në kuadër të aktivitetetit të CENS2020

 1. Koordinator i Projektit për CENS-in e Popullsisë dhe Banesave 2020  (1 pozicion)
  Shpallje e përditësuar për pozicionin Koordinator i Projektit për CENS-in e popullsisë dhe Banesave 2020 (1 pozicion)
  - Lista paraprake e kandidatëve për pozicionin Koordinator Projekti për CENS-in e popullsisë dhe Banesave 2020 (1 pozicion)
  - Shpallje Fituesi për pozicionin Koordinator Projekti për CENS-in e popullsisë dhe Banesave 2020


 2. Koordinator Administrativ për CENS-in e Popullsisë dhe Banesave 2020  (1 pozicion)
  Shpallje e përditësuar për pozicionin Koordinator Administrativ për CENS-in e popullsisë dhe Banesave 2020 (1 pozicion)
  - Lista paraprake e kandidatëve për pozicionin Koordinator Administrativ për CENS-in e popullsisë dhe Banesave 2020 (1 pozicion)
  - Shpallje Fituesi për pozicionin Koordinator Administrativ për CENS-in e popullsisë dhe Banesave 2020


 3. Koordinator Teknik per për CENS-in e Popullsisë dhe Banesave 2020  (1 pozicion)
  Shpallje e përditësuar për pozicionin ozicionin Koordinator Teknik për CENS-in e popullsisë dhe Banesave 2020 (1 pozicion)
  - Lista paraprake e kandidatëve për pozicionin Koordinator Teknik për CENS-in e popullsisë dhe Banesave 2020 (1 pozicion)
  - Shpallje Fituesi për pozicionin Koordinator Teknik për CENS-in e popullsisë dhe Banesave 2020


 4. Specialist Dizajner për CENS-in e Popullsisë dhe Banesave 2020  (1 pozicion)
  Shtyrje afati për aplikime Specialist Dizajner për CENS-in e Popullsisë dhe Banesave 2020 
  -Lista paraprake e kandidatëve në përfundim të procedurës për poziocionin Specialist Prokurim (1 pozicion)
  -Lista e verifikuar për pozicionin Specialist Dizajner  (1 pozicion)
  -Shpallje fituesi për pozicionin Speialist Dizajner (1 pozicion)


 5. Specialist Prokurimi për CENS-in e Popullsisë dhe Banesave 2020  (1 pozicion)
  -Lista e kandidatëve për pozicionin Specialist Prokurimi për CENS-in e Ppopullsisë dhe Banesave 2020
  -
  Lista e fituesve në përfundim të procedurës për poziocionin Specialist Prokurimi (1 pozicion)

 6. -Specialist Programist për CENS-in e Popullsisë dhe Banesave 2020  (3 pozicione)
  -Lista e kandidatëve për pozicionin Specialist Programist për CENS-in e Popullsisë dhe Banesave 2020
  -
  Lista e fituesve në përfundim të procedurës për poziocionin Specialist Programist (3 pozicione)

 7. Anketues GIS – 120 pozicione
  - Lista e përditësuar e aplikanteve për "Anketues GIS"
  -Njoftimin për datat e zhvillimit të testimit të anketuesve te GIS në kuadër të aktivieteteve të Cens 2020
  - Lista paraprake e fituesve "Anktues GIS" 
  - Lista e fituesve "Anketues GIS"


 8. Operator GIS – 20 pozicione
  -Lista e kandidatëve për pozicionin Operator GIS
  -Lista e fituesve për pozicionin Operator GIS

 9. Specialist GIS (1 pozicion)
  - Lista e kandidatëve për pozicionin Specialist GIS 
  - Shpallje fituesi për pozicionin Specialist GIS 

Njoftim për vende të lira pune në kuadër të projektit SALSTAT

 1. Koordinator i Projektit SALSTAT për të Dhënat Administrative dhe Regjistrat (1 pozicion)
  - Shtyrje afati për aplikim për pozicionin Koordinator i Projektit SALSTAT për të Dhënat Administrative dhe Regjistrat (1 pozicion)
  - Lista e kandidatëve të kualifikuar për pozicionin Koordinator i Projektit SALSTAT për të Dhënat Administrative dhe Regjistrat (1 pozicion)
  - Shpallje fituesi për pozicionin Koordinator i Projektit SALSTAT për të Dhënat Administrative dhe Regjistrat

Thirrja 4 - Programi Kombëtar i Praktikave të Punës

Në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 29.04.2015 “Për miratimin e programit kombëtar të praktikave të punës në administratën shtetërore dhe institucionet e tjera publike”, i ndryshuar,  Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë shpall hapjen e thirrjes së katërt të  Programin Kombëtar të Praktikave të Punës.

Afati për aplikim është nga data 8 shkurt deri më datë 28 shkurt 2019.

Aplikimi është i hapur për të rinjtë profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç,  të cilët zoterojnë minimalisht një diplome Bachelor ose të barasvlefshme.

Kohëzgjatja e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës do të jetë tre muaj.

Profilet e kërkuara, numrin e pranimeve si dhe detaje të tjera i gjeni në linkun e posaçëm. http://praktika.arsimi.gov.al/

Pjesëmarrësit do të përfshihen në një eksperiencë pune të integruar e në ndërveprim me profesionistë karriere në administratën publike, me qëllim përfitimin e një përvoje kualifikuese që ndikon në zhvillimin e aftësive të tyre profesionale e të shprehive të tyre në praktikë.

Dokumentet për aplikim

 • CV e aplikantit;
 • Diploma e përfundimit të studimeve të shkollës së lartë;
 • Lista e notave;
 • Një leter motivimi.

Aplikimi do të bëhet online në linkun si më poshtë:

http://praktika.arsimi.gov.al/

Njoftime të mëparshme