Vende të lira pune

Këshilli i Ministrave ka nisur procedurat për përzgjedhjen e kandidaturave për t’u emëruar në pozicionin "Drejtor i Përgjithshëm i Institutit të Statistikave (INSTAT)’’.

Në përputhje me pikën 6 të vendimit nr. 669, datë 7.11.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e procedurave, të kritereve të vlerësimit dhe afateve të njoftimit për përzgjedhjen e kandidaturave për t’u emëruar në pozicionin “Drejtor i Përgjithshëm i Institutit të Statistikave”

SHTYRJE AFATI PËR APLIKIM PËR POZICIONIN E DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM TË INSTITUTIT TË STATISTIKAVE (INSTAT)

R I SH P A LL E T  N J O F T I M  P Ë R  A P L I K I M PËR POZICIONIN E DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM TË INSTITUTIT TË STATISTIKAVE (INSTAT)

R I SH P A LL E T  N J O F T I M  P Ë R  A P L I K I M PËR POZICIONIN E DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM TË INSTITUTIT TË STATISTIKAVE (INSTAT)

N J O F T I M  P Ë R  A P L I K I M PËR POZICIONIN E DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM TË INSTITUTIT TË STATISTIKAVE (INSTAT)

~
Instituti i Statistikave (INSTAT), shpall proçedurat e konkurimit për nëpunësit civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së për pozicionin:


Sekretar i Përgjithshëm – kategoria I-b

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranimin në pozicionin e nivelit të lartë drejtues

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit final për pranimin në pozicionin e nivelit të lartë drejtues

Listat e rezultateve paraprake për procedurën e pranimit në pozicionin e nivelit të lartë drejtuese

Njoftim mbi fituesin për proceduren e pranimit në pozicionin e nivelit të lartë drejtuese


Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse dhe Koordinimit – kategoria II-a

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranimin në pozicionin e nivelit të lartë drejtues

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit final për pranimin në pozicionin e nivelit të lartë drejtues

Listat e rezultateve paraprake për procedurën e pranimit në pozicionin e nivelit të lartë drejtuese

Njoftim mbi fituesin për proceduren e pranimit në pozicionin e nivelit të lartë drejtuese

Duke filluar nga data 10/05/2019 Aplikimet për pozicionet vakante në INSTAT bëhen online duke klikuar në linkun më poshtë:
Aplikime Online

Njoftime të mëparshme

Njoftim për vende të lira pune në zbatim të CENS-it të Popullsisë dhe Banesave 2020

Njoftim për vende të lira pune në kuadër të projektit SALSTAT

Njoftime të mëparshme

Njoftime të mëparshme