Vende të lira pune

Njoftim për vende të lira pune

1. Specialist në Shkenca Kompjuterike/Inxhinieri Elektronike/Informatike/Informatike Ekonomike/Teknologji Informacioni/ Inxhinieri Telekomunikacioni “Master Profesional”

2. Specialist në Shkenca Kompjuterike/Inxhinieri Elektronike/Informatike/Informatike Ekonomike/Teknologji Informacioni/ Inxhinieri Telekomunikacioni “Master Profesional"

3. Specialist në Shkenca Shkenca Sociale/Shkenca Ekonomike “Master Profesional”

4. Specialist në Shkenca Matematike/Inxhinieri Matematike dhe Informatike, niveli “Master Profesional”

5. Specialist në Shkenca, Informatike/Informatike Ekonomike, Inxhinieri Informatike/ Niveli “Bachelor”

6. Specialist Shkenca Ekonomike, niveli minimal i diplomës  “ Bachelor”

7. PËRGJEGJËS NË SEKTORIN E STATISTIKAVE AFATSHKURTRA NË DREJTORINË E STATISTIKAVE EKONOMIKE, KATEGORIA III-a/1

8. PËRGJEGJËS NË SEKTORIN E LLOGARIVE KOMBËTARE TREMUJORE NË DREJTORINË E STATISTIKAVE TË SEKTORIT REAL, KATEGORIA III-a/1

9.  PËRGJEGJËS NË SEKTORIN E LLOGARIVE KOMBËTARE VJETORE NË DREJTORINË E LLOGARIVE KOMBËTARE, KATEGORIA III-a/1.

10. PËRGJEGJËS NË SEKTORIN E STATISTIKAVE STRUKTURORE NË DREJTORINË E STATISTIKAVE EKONOMIKE, KATEGORIA III-a/1.

11. Specialist Shkenca Ekonomike, niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

12. Specialist Shkenca Ekonomike, niveli minimal i diplomës “Bachelor”

13. Përgjegjës në Sektorin e Auditit të brëndshëm

14. Përgjegjës në Sektorin e Hartografisë në Drejtorinë e Statistikave Rajonale

15. Përgjegjës në Sektorin e Zhvillimit të Programeve Kompjuterike në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit

16. Specialist në Sektorin e Financës në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

17. Specialist në Zyrën Rajonale Tiranë

18. Përgjegjës në sektorin sinteze të llogarive kombëtare

19. Përgjegjes në sektorit Blegtorisë, Peshkimit dhe Mjedisit

20. Përgjegjes në Sektorin e Statistikave të Punësimit dhe Pagave, në Drejtorine e Statistikave Sociale