Vende të lira pune

NJOFTIM

 

"Njoftim i Ministrise se Financave per perzgjedhjen e inspektoreve financiar"

 

Urdher i Ministrise Financave (PDF)

 

 

Njoftim për vende të lira pune  


Instituti i Statistikave (INSTAT) në kuadër të realizimit në terren të anketave tremujore të Çmimeve të Prodhimit Kushtimit në Ndërtim, Çmimeve të Importit për periudhën 10.04. - 05.05.2014 dhe 16.06 - 09.07.2014 dhe 15.09 - 10.10.2014 dhe Anketës Tremujore pranë ndërmarrjeve për vitin 2014 për periudhën 05.05 - 23.05.2014,  15.07 - 06.08.2014 dhe 15.10 - 10.11.2014 kërkon të punësojë 42 anketues, sipas shpërndarjes së mëposhtme.

 

 

BERAT

2

Berat

1

Skrapar

1

DIBER

1

Mat

1

DURRES

3

Durrës

2

Krujë

1

ELBASAN

3

Elbasan

2

Librazhd

1

FIER

3

Fier

2

Lushnjë

1

GJIROKASTER

1

Gjirokastër

1

KORÇE

3

Korçë

2

Pogradec

1

LEZHE

1

Lezhë

1

SHKODER

2

Shkodër

2

TIRANE

21

Tiranë

20

Kavajë

1

VLORE

2

Vlorë

1

Sarandë

1

Total

42

 

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët: 

 1. Të kenë përfunduar arsimin e mesëm (arsimi i lartë përbën avantazh);
 2. Të  jenë banues të rrethit përkatës;
 3. Të jenë të moshës nga 21 vjeç deri në 64 vjeç;
 4. Të kenë aftësi të mira komunikuese;
 5. Të jenë të papunë;
 6. Preferohen personat që kanë eksperienca të mëparshme me anketat e INSTAT-it.

Kohëzjatja e marrëdhënieve të punës do të jetë duke filluar nga data 10 Prill - 10 Nëntor 2014 dhe pagesa do të bëhet në bazë të legjislacionit në fuqi për pagat e punonjësve mbështetës (ku përfshihen sigurimet shoqërore dhe çdo detyrim tjetër ligjor).

Kandidatët duhet të paraqiten për testim në datën 02.04.2014, në orën 10:00, dhe do të kryhet në INSTAT/Tiranë në adresën: Blv. Zhan d'Ark, Nr.3 Tiranë, dhe të kenë me vete dokumentet e mëposhtme:

 1. Kërkesën për aplikim;
 2. Curriculum Vitae të përditësuar me datën dhe firmën e personit;
 3. Fotokopje pasaporte ose kartë identiteti.

Kandidatët fitues do të njoftohen për trainimin lidhur me anketën dhe në ditën e parë të trainimit duhet të paraqesin dokumentat e mëposhtme:

 1. Vërtetim papunësie lëshuar nga Zyra e Punës;
 2. Një fotografi pasaporte;
 3. Dëshmi për aftësi në përdorimin e kompjuterit;
 4. Çertifikatë familjare;
 5. Fotokopje diplome shkolle.

 

 

Njoftim për vend të lirë pune

Instituti i Statistikave (INSTAT),për nevoja të grumbullimit në terren të Çmimeve të Konsumit për zërin "Shërbime" kërkon të punësojë 1 (një) Anketues, për periudhën 10 Prill 2014- 10 Qershor 2014

Sektori i çmimeve të konsumit duke filluar që në vitin 2003 ka mbuluar projektin e Purchasing Power Parities (PPP) ose (MBF). Në projekt marrin pjesë 37 vende të Europës, ku vendet e Ballkanit marrin pjesë me të drejta të barabarta si vendet e BE. Për vitin 2014, sektori i çmimeve të konsumit dhe BFB do të kryejë 2 vrojtime. Kryerja e çdo vrojtimi përfshin një sërë fazash duke filluar nga faza e parë e një pre-survey e deri tek hartimi i një raporti përfundimtar të vrojtimit.

 

Në kuadër të këtij procesi, INSTAT kërkon të punësojë 1 anketues me kontratë pune 2-mujore, pagesa e të cilit financohet nga fondet e IPA MB (instituti).Përzgjedhja e kandidatëve do të zhvillohet në ambjentet  e INSTAT në datën02 Prill 2014,ku do të kryhet një intervistë me gojë. 

Kriteret e kandidatëve për anketues për BFB: 

 1. Të ketë përfunduar arsimin e mesëm (arsimi i lartë përbën avantazh);
 2. Të jetë banues në Tiranë;
 3. Të jetë i moshës nga 21 vjeç deri në 64 vjeç;
 4. Të jetë njohës i mirë i gjuhës angleze;
 5. Të ketë aftësi të mira komunikuese;
 6. Të jetë të papunë.
 7. Preferohen persona me eksperienca të mëparshme me INSTAT.

Kandidatët duhet të paraqiten për intervistë, në datën02 Prill 2014 ora 12:00,pranë Institutit të Statistikave, në adresën: Blv. Zhan d'Ark, Nr. 3 Tiranë dhe të kenë me vete dokumentet e mëposhtme:

 1. Kërkesën për aplikim;
 2. Curriculum Vitae të përditësuar me datën dhe firmën e personit;
 3. Fotokopje pasaporte ose kartë identiteti.

Kandidati fitues do të njoftohet për trajnimin lidhur me anketën dhe në ditën e parë të trajnimit duhet të paraqesë dokumentat e mëposhtme:

 1. Vërtetim papunësie lëshuar nga Zyra e Punës;
 2. Vërtetim Vendbanimi lëshuar nga Zyra e gjendjes civile;
 3. Një fotografi pasaporte;
 4. Dëshmi për aftësi në përdorimin e kompjuterit;
 5. Çertifikatë familjare;
 6. Vërtetim të njohjes së gjuhës angleze;
 7. Fotokopje diplome shkolle.