Vende të lira pune

Instituti i Statistikave (INSTAT) për plotësimin e nevojave me punonjës mbështetës për kryerjen e vrojtimit  ‟Të Ardhurat dhe Niveli i Jetesës në Shqipëri, (SILC) 2016", kërkon të punësojë punonjës me kontratë pune në pozicionin ‟Anketues", ‟Kontrollorë anketimi", ‟Kontrollorë" dhe ‟Operatorë ".

Për realizimin e këtij vrojtimi në terren do të rekrutohen 77 anketues me kontrata pune sipas tabelës së mëposhtme dhe numrin përkatës të ditëve të punës për secilin anketues.

Anketues sipas rretheve dhe ditët e punës:

 

anketusit 1

 

Anketuesi duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme: 

 • Të ketë përfunduar arsimin e mesëm (arsimi i lartë përbën avantazh)
 • Preferohet anketues në moshë 25-59 vjeç;
 •  Të jetë banor i rrethit ku do të kryhet anketimi;
 •  Të njohë mirë terrenin ku do të kryhet anketimi;                     
 • Të jetë i aftë fizikisht dhe i gatshëm për lëvizje në distanca të gjata;
 • Të shkruajë pastër dhe qartë;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese;
 • Eksperienca të mëparshme pune me anketime përbëjnë avantazh;
 • Të jetë i papunë.

Rekrutimi i Kontrollorëve të anketimit, kontrollorëve dhe operatorëve  për rrethin e Tiranës:

 

anketusit 1

 

Do të rekrutohen 2 kontrollorë anketimi për rrethin Tiranë për periudhën 01/06/2016 - 31/07/2016, që do të ndjekin ecurinë e kryerjes së anketës në terren.

Kontrollori i terrenit duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme: 

 • Të ketë përfunduar arsimin e mesëm (arsimi i lartë përbën avantazh);
 • Preferohet në moshë 25-59 vjeç;
 • Të jetë banor i rrethit ku do të kryhet anketimi;
 • Të njohë mirë terrenin ku do të kryhet anketimi;                     
 • Të jetë i aftë fizikisht dhe i gatshëm për lëvizje në distanca të gjata;
 • Të shkruajë pastër dhe qartë;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese;
 • Eksperienca të ngjashme pune përbëjnë avantazh;
 • Të jetë i papunë.

 

Do të rekrutohen 7 kontrollorë që do të punojnë në INSTAT qendër dhe do të kontrollojnë të gjithë pyetësorët pas plotësimit nga anketuesit për të korrigjuar gabimet e mundshme.

Kontrollori duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme: 

 • Të ketë përfunduar arsimin e mesëm ose të lartë (përbën avantazh);
 • Preferohet në moshë 25-59 vjeç;
 • Të ketë njohuri mbi programet bazë kompjuterike;
 • Të shkruajë pastër dhe qartë
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese;
 • Eksperienca të ngjashme pune përbëjnë avantazh;
 • Të jetë i papunë.

 

Do të rekrutohen 11 operatorë që do të punojnë në INSTAT qendër dhe do të hedhin të gjithë informacionin e mbledhur në kompjuter.

 

Operatori duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme: 

 • Të ketë përfunduar arsimin e mesëm ose të lartë (përbën avantazh);
 • Preferohet në moshë 25-40 vjeç;
 • Të ketë njohuri mbi programet bazë kompjuterike;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese;
 • Eksperienca të ngjashme pune përbëjnë avantazh;
 • Të jetë i papunë.

 

Kandidatët duhet të sjellin dokumentat e mëposhtme pranë Zyrave Rajonale të Statistikave ose pranë Institutit të Statistikave, (Adresa: Blv. Zhan d'Ark, Nr. 03) Tiranë deri më datë 15 Maj 2016:

 

Lista e dokumentave:

 1. Kërkesën për aplikim;
 2. Curriculum Vitae të përditësuar me datën dhe firmën e personit;
 3. Fotokopje të pashaportës ose kartë identiteti.

Faza e parë e seleksionimit do të bëhet nëpërmjet dokumentave:

Në datën 20 Maj 2016, do të kryhet një testim paraprak i personave që do të përzgjidhen në fazën e parë të seleksionimit.

Kandidatët që do të përzgjidhen fitues do të lajmërohen brenda datës 27 Maj 2016 për të dorëzuar në INSTAT dokumentat e mëposhtme:

 1. Vërtetim papunësie lëshuar nga Zyra e Punës;
 2. Vërtetimin e banimit të lëshuar nga zyra e gjendjes civile përkatëse.