Struktura Organizative

Struktura organizative e INSTAT propozohet nga Këshilli i Statistikave dhe miratohet me urdhër te veçantë nga Kryeministri. Numri i  përgjithshem i punonjësve të INSTAT ( përfshirë  dhe Drejtoritë e Statistikave në rrethe ) miratohet cdo vit nga Këshilli i Ministrave. Rekrutimi i nëpunësve të INSTAT-it bëhet sipas rregullave të përcaktuara në ligjin nr. 152/2013 "Per nepunesin civil", i ndryshuar.

Drejtori i Përgjithshëm
Delina Ibrahimaj
dibrahimaj@instat.gov.al

Sekretar i Përgjithshëm
Alban Çela

ACela@instat.gov.al

Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme të Prodhimit Statistikor
Elsa Dhuli
EDhuli@instat.gov.al

Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme të Teknologjisë

së Informacionit dhe Mbledhjes së të Dhënave

Helda Mitre

HMitre@instat.gov.al

Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve

Mbështetese dhe Koordinimit

Klajd Shuka
KShuka@instat.gov.al

Drejtoria e Komunikimit dhe Publikimeve
Altin Xhikneli
Axhikneli@instat.gov.al 

Drejtoria e Statistikave Ekonomike
Etugert Llazi
ellazi@instat.gov.al

Drejtoria e Statistikave Sociale
Majlinda Nesturi
MNesturi@instat.gov.al

Drejtoria e Llogarive Kombëtare
Elona Sevrani
esevrani@instat.gov.al

Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit
Alma Kondi
Akondi@instat.gov.al

Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit
Ervin Shameti
eshameti@instat.gov.al

Drejtoria e  Financës dhe Projekteve
Vakant

Drejtoria e Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit
Vakant

Drejtoria e Çështjeve Ligjore dhe Koordinimit
Maldi Dema

mdema@instat.gov.al

Drejtoria e Statistikave të Sektorit Real
Vakant