Këshilli i Statistikave

KËSHILLI I STATISTIKAVE

Këshilli i Statistikave mbështet INSTAT-in në rolin e tij për të siguruar se Programi Statistikave Zyrtare është hartuar në përputhje me parimet themelore të Kombeve të Bashkuara për statistikat zyrtare.

Këshilli i Statistikave përbëhet nga 11 anëtarë, të cilët përfaqësojnë agjencitë statistikore, përdoruesit e statistikave zyrtare, botën akademike, shoqërinë civile dhe sipërmarrësit privatë, organet e vetëqeverisjes vendore dhe median.

Emërimi i anëtarëve bëhet me vendim të Kuvendit. Këshilli i Statistikave e ushtron veprimtarinë e tij në përputhje me Ligjin nr. 17/2018 “Për statistikat zyrtare” dhe VKM-në nr. 670, datë 7.11.2018 “Për kriteret dhe procedurat e përzgjedhjes, të përfaqësimit, emërimit e shkarkimit, rregullat e funksionimit dhe masën e shpërblimit të anëtarëve të Këshillit të Statistikave”.

  1. Vendimi nr. 76/2019 “Për emërimin e një anëtari të Këshillit të Statistikave”, Z. Arbjan Mazniku, përfaqësues i organeve të vetëqeverisjes vendore;
  2. Vendimi nr. 77/2019 “Për emërimin e një anëtari të Këshillit të Statistikave”, Znj. Majlinda Dhuka, përfaqësuese e përdoruesve kryesorë të statistikave zyrtare;
  3. Vendimi nr. 78/2019 “Për emërimin e një anëtari të Këshillit të Statistikave”, Znj. Albana Çami, përfaqësuese e botës akademike;
  4. Vendimi nr. 79/2019 “Për emërimin e një anëtari të Këshillit të Statistikave”, Znj. Eni Vasili, përfaqësuese e medias;
  5. Vendimi nr. 80/2019 “Për emërimin e një anëtari të Këshillit të Statistikave”, Z. Endrit Lami, përfaqësues i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë;
  6. Vendimi nr. 81/2019 “Për emërimin e një anëtari të Këshillit të Statistikave”, Znj. Ines Muçostepa, përfaqësuese e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë.
  7. Vendimi nr. 75/2019 “Për lirimin nga detyra të një anëtari të Këshillit të Statistikave dhe zëvendësimin e tij”
  8. Vendim nr. 61/2021 “Për emërimin e një anëtari të këshillit të statistikave”, Znj. Argita Frashëri, përfaqësuese e Bankës së Shqipërisë

Emër / Mbiemër

Pozicioni

Znj. Kozeta Sevrani

Kryetar
Përfaqësues i botës akademike

Z. Albana Çami

Anëtar
Përfaqësues i botës akademike

Z. Endrit Lami

Anëtar
Përfaqësues i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë

Znj. Majlinda Dhuka

Anëtar
Përfaqësues i përdoruesve kryesore të statistikave zyrtare

Znj. Oriana Arapi

Anëtar
Përfaqësues i përdoruesve kryesore të statistikave zyrtare

Znj. Argita Frashëri

Anëtar
Përfaqësues i Bankës së Shqipërisë

Z. Engjëll Skreli

Anëtar
Përfaqësues i shoqërise civile

Znj. Ines Mucostepa

Anëtar
Përfaqësues i Bashkimit te Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë

Z. Arbjan MaznikuAnëtar
Përfaqësues i organeve të vetëqeverisjes vendore

Anëtar
Përfaqësues i medias
Znj. Elsa DhuliAnëtar
Përfaqësues i INSTAT-it Drejtori i Përgjithshëm