Tabelat kryesore

Për të hyrë në tabelat e paracaktuara me të dhëna të treguesve politike dhe termave statistikore të BE-së zgjidh një temë nga seksioni statistikor dhe ndiq linkun  " tabelat kryesore"  në kërkuesit majtas.
Të dhënat në tabelën Kryesore janë paraqitur nëpërmjet Tabelave, Grafikëve dhe Hartave -  mjete TGM. Ky mjet TGM bën të mundur shkarkimin dhe printimin e tabelave, grafikëve dhe hartave me të dhëna tre dimensionale(tregues, kohë dhe vend).