Sistemi statistikor Europian

Sistemi Statistikor Europian (ESS) është partneriteti ndërmjet the Community autoritetit statistikor, i cili është komisioni (Eurostati), dhe Institutet Kombetare Statistikore (NSIs) dhe autoritetet kombëtare të tjera në secilin Shtet anëtar për zhvillimin, prodhimin dhe diseminimin e statistikave Europiane.
Shtetet anëtare mbledhin të dhëna dhe përpilojnë statistika për qëllime kombëtare dhe të BE. Sistemi Statistikor Europian  funksionon si një rrjet në të cilin roli i Eurostatit është që të udhëheqë mënyrën e harmonizimit të statistikave në bashkëpunim me të ngushtë me autoritetet kombëtare Statistikore. Puna e Sistemit Statistikor Europian përqëndrohet kryesisht në fushat e politikave të BE - por, me zgjerimin e politikave të BE, harmonizimi është shtrirë afërsisht në të gjithat fushat e statistikës. Sistemi Statistikor Europian  gjithashtu koordinon punën e saj  me vendet kandidate, dhe në nivelin Europian me shërbimet e tjera të Komisionit, agjensitë dhe Banka Qëndrore Europiane  dhe organizata ndërkombëtare si OECD,  UN, Fondi Ndërkombëtar Monetar dhe Banka Botërore.
Për më shumë informacion mbi Sistemin Statistikor Europian  dhe organizimin e saj  mund të gjendet në ESS website.