Shpjeguesi statistikor

Çdo ndarje statistikore e prodhuar nga Eurostati është përshkruar nga një ose disa artikuj statistikorë tek Shpjeguesi Statistikor. Ky stil online wikipedia është një enciklopedi e statistikave të Bashkimit Europian, një faqe e hollësishme informative për përdorues të rregullt dhe të rastësishëm si dhe një fjalor statistikor. 
Çdo artikull statistikor përmban informacion për tabela të caktuara të dhënash dhe publikime në seksionin "Informacione të mëtejshme për Eurostatin"