Mbështetësit e përdoruesit

Nëse ju nuk mund të gjeni informacionin e duhur në faqen e internetit të Eurostatit, ose nëse jeni duke kërkuar informacion shtesë, ju lutem konsultohuni me user support page. Mbështetësi i përdoruesit në gjuhën kombëtare menaxhohet  nga  zyra kombëtare Statistikore në bashkëpunim të ngushtë me Eurostatin. Mbështetësi i përdoruesit jep informacion nëse kërkohen të dhëna të BE dhe informacioni është i vlefshëm dhe ku mund ti gjesh në faqen e Eurostatit, ndihmon me verifikimin e të dhënave, jep informacionin shtesë mbi metodologjinë dhe ndihmon në zgjidhjen e ceshtjeve teknike.