Site të ngjashme

Links tek site të ngjashme

Link për/tek websitet shqiptare që prodhojnë statistika, institutet statistikore kombëtare ne botë dhe organizatat nderkombëtare qe kane informacion statistikor.

Banka e Shqipërisë

http://www.bankofalbania.org/

Ministria e Financave

http://www.minfin.gov.al/

Institute Statistikore Kombëtare

Australi

http://www.abs.gov.au/

Austri

http://www.oestat.gv.at/

Belgjikë

http://statbel.fgov.be/

Bullgari

http://www.nsi.bg/

Bosnja dhe Hercegovina

http://www.bhas.ba/

Kanada

http://www.statcan.ca/start.html

Kroacia

http://www.dzs.hr/

Republika Çeke

http://www.czso.cz/

Danimark

http://www.dst.dk/

Estoni

http://www.stat.ee/

Finland

http://tilastokeskus.fi/index_en.html

Francë

http://www.insee.fr/fr/

Gjermani

http://www.statistik-bund.de/

Greqi

http://www.statistics.gr/Main_eng.asp

Hungari

http://www.ksh.hu/

Islandë

http://www.stjr.is/

Irlandë

http://www.cso.ie/en/index.html

Izrael

http://www.cbs.gov.il/

Itali

http://www.istat.it/en/

Japoni

http://www.stat.go.jp/

Letoni

http://www.latnet.lv/

Lituani

http://www.std.lt/

Luksemburg

http://statec.gouvernement.lu/

Maltë

http://www.magnet.mt/home/cos

Holandë

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/home/default.htm

Zelanda e Re

http://www.stats.govt.nz/

Norvegji

http://www.ssb.no/

Poloni

http://www.stat.gov.pl/gus

Portugali

http://www.ine.pt/

Rumani

http://www.insse.ro/cms/rw/pages/index.ro.do

Rusi

http://www.gks.ru/eng

Sllovaki

http://www.statistics.sk/

Slloveni

http://www.stat.si/eng/index.asp

Spanjë

http://www.ine.es/

Suedi

http://www.scb.se/

Zvicër

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index.html

Serbia dhe Mali i Zi

http://www.szs.sv.gov.yu/english.htm

Turqi

http://www.die.gov.tr/

Ukrainë

http://www.ukrstat.gov.ua/

Mbretëria e Bashkuar

Shërbimi Statistikor

http://www.statistics.gov.uk/hub/index.html

SHBA - Zyra e Regjistrimit

http://www.census.gov/

SHBA - Zyra e Analizës Ekonomike

http://www.bea.doc.gov/

SHBA - Zyra e Statistikave të Drejtësisë

http://bjs.ojp.usdoj.gov/

SHBA - Zyra e Statistikave të Punës

http://stats.bls.gov/

SHBA - Zyra e Statistikave të Transportit

http://www.bts.gov/

SHBA - Departamenti i Tregtisë

http://www.stat-usa.gov/

SHBA - Qendra Kombëtare për Statistikat e Shëndetësisë

http://www.cdc.gov/nchs/Default.htm

SHBA - Qendra Kombëtare për Statistikat e Arsimit

http://nces.ed.gov/

Organizata Ndërkombëtare

UNECE Divizioni i Statistikave, Zyra Gjenevë

http://www.unece.org/

Shoqata Ndërkombëtare për Statistikat Zyrtare (IAOS)

http://www.stats.govt.nz/iaos

Organizata Ndërkombëtare e Punës, Statistikat Zyrtare (ILO)

http://www.ilo.org/public/english/120stat/index.htm

Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN)

http://www.imf.org/external/index.htm

Instituti Ndërkombëtar i Statistikave

http://isi.cbs.nl/

Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik

http://www.oecd.org/

Drejtoria e Hulumtimeve Zhvillimore

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk

Zyra Statistikore e Komuniteteve Europiane (EUROSTAT)

http://epp.eurostat.cec.eu.int/

UNESCO

http://www.unesco.org/new/en/

Kombet e Bashkuara

http://www.un.org/

Kombet e Bashkuara për Zhvillim (UNDP)

http://www.undp.org/content/undp/en/home.html

Komisioni Ekonomik i Kombeve të Bashkuara pë Europën. Divizioni i Statistikave

http://www.unece.org/stats/stats_h.html

Organizata e Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin Industrial (UNIDO)

http://www.unido.org/

Rrjeti i Informacionit për Popullsinë i Kombeve të Bashkuara

http://www.un.org/popin/

Divizioni i Statistikave të Kombeve të Bashkuara,

http://www.unece.org/stats/stats_h.html

Banka Botërore

http://www.worldbank.org/

Organizata Botërore e Shëndetësisë

http://www.who.int/en/

Instituti Botëror i Kërkimeve

http://www.wri.org/

Instituti Botëror i Turizmit

http://www.world-tourism.org/

Organizata Botërore e Tregtisë

http://www.wto.org/