Plani i Aktiviteteve

Në kuadër të procedurave të tenderimit për Grantin e Censit 2020, në datë 25 Tetor 2018 në gazetën ndërkombëtare “The Economist” u bë shpallja e njoftimit për  Kontratën e Shërbimit “Mbështetje për Zbatimin e Regjistrimit të Popullsisë dhe Banesave 2020”. Në datë 27 Nëntor 2018 është afati për dërgimin e dokumentave për kompanitë të cilat janë të interesuara të aplikojnë për Kontratën e Shërbimit. Pas kësaj do të vazhdojë procedura e përzgjedhjes së kompanisë, procedure e cila zgjat 6-8 muaj.
http://www.instat.gov.al/media/4820/mb%C3%ABshtetje-p%C3%ABr-zbatimin-e-censit-t%C3%AB-popullsis%C3%AB-he-banesave-2020-n%C3%AB-shqip%C3%ABri.pdf