Ndërtimi i Strategjisë së Cens 2020

Struktura

Në përputhje me Strategjinë e Censit 2020, ndërtuar me asistencën e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), si dhe me qëllim realizimin me sukses të tij, INSTAT ka ngritur Strukturën organizative të Censit. Gjithashtu janë ngritur dhe përcaktuar grupet e punës që do të ndjekin zbatimin e projektit. Me qëllim zbatimin e aspekteve teknike të projektit është vënë në funksion Njësia IPA e cila është përgjegjëse për programimin, zbatimin dhe monitorimin e projektit.