Hartimi  i Ligjit të Cens 2020

Projektligji për Censin e Popullsisë dhe Banesave është përgatitur nga INSTAT falë asistencës së Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), duke marrë parasysh mendimet dhe sugjerimet e ministrive dhe institucioneve të tjera publike. Aktualisht projektligji i është dërguar qeverisë për propozim në Kuvend.

INSTAT ka publikuar në faqen e internetit www.instat.gov.al dhe në portalin e Konsultimit Publik Projektligjin e Cens-it të Popullsisë dhe Banesave 2020.

Faqja e internetit të INSTAT: http://www.instat.gov.al/al/rreth-nesh/censi-i-popullsis%C3%AB-dhe-banesave-2020-n%C3%AB-shqip%C3%ABri/

Portali i Konsultimeve Publike: http://www.konsultimipublik.gov.al/Konsultime/Detaje/81