Buletini Cens 2020 Nr.3

Buletini Informues për Cens-in 2020 është një pasqyrë e aktiviteteve kryesore që INSTAT po ndërmerr dhe do të ndërmarrë deri në përfundim të kë projektit. Ai do të shpërndahet me një frekuencë tremujore.

 

Dokumentet e Aktivitetit