Aktivitetet Censi i Popullsisë dhe Banesave 2020

Aktivitetet Censi i Popullsisë dhe Banesave 2020

03 Maj 2019
Instituti i Statistikave
Instituti i Statistikave (INSTAT) në  bashkëpunim me UNFPA, organizoi ditën e sotme aktivitetin për ndarjen e çmimeve për fituesit e konkursit të logos së Cens …
Buletini Informues për Cens-in 2020 është një pasqyrë e aktiviteteve kryesore që INSTAT po ndërmerr dhe do të ndërmarrë deri në përfundim të kë projektit. Ai do…
22 Jan 2019
Instituti i Statistikave
Takim Konsultativ teknik mbi Draft Pyetësorin e Censit 2020 mbi karakteristikat e ndërtesave dhe banesave
26 Dhj 2018
Buletini Informues për Cens-in 2020 është një pasqyrë e aktiviteteve kryesore që INSTAT po ndërmerr dhe do të ndërmarrë deri në përfundim të kë projektit. Ai do…
04 Dhj 2018
Tirana International Hotel
Në kuadër të përgatitjeve për Cens-in e Popullsisë dhe Banesave 2020, INSTAT organizoi një takimin konsultativ me përfaqësues të minoriteteve dhe grupeve etno-k…
19 Nën 2018
Tirana International Hotel
Në kuadër të përgatitjeve për Cens-in e Popullsisë dhe Banesave 2020, INSTAT organizoi një takimin konsultativ për personat me aftësi të kufizuarmbi për draft-p…
Në kuadër të përgatitjeve për Cens-in e Popullsisë dhe Banesave 2020, INSTAT organizoi një takimin konsultativ me përfaqësuesit e Bashkësive Fetare  mbi draft-p…
INSTAT ka zhvilluar me sukses Cens-in e fundit të Popullsisë dhe Banesave në Tetor të vitit 2011. Në Dhjetor të vitit 2011 publikoi rezultatet paraprake ndërsa …
02 Nën 2018
Buletini Informues për Cens-in 2020 është një pasqyrë e aktiviteteve kryesore që INSTAT po ndërmerr dhe do të ndërmarrë deri në përfundim të kë projektit. Ai do…
Ecuria e planit të aktiviteteve tregon fazën në të cilën ka arritur INSTAT
Struktura Në përputhje me Strategjinë e Censit 2020, ndërtuar me asistencën e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), si dhe me qëllim realizim…
INSTAT, gjatë punës për përgatitjen e Cens-it të Popullsisë dhe Banesave 2020, testoi draft-pyetësorin. Testimi kishte të bënte me çështje metodologjike si zbat…
Në datë 14 Qershor 2018, me mbështetjen e UNICEF, INSTAT organizoi takimin e parë konsultativ mbi Pyetësorin e Censit të Popullsisë dhe Banesave 2020, ku u disk…
Në datë 26 Shator 2018, në ambientet e INSTAT u organizua tryeza e dytë konsultative mbi draft pyetësorin e Censit të Popullsisë dhe Banesave 2020. Qëllimi i kë…
Projektligji për Censin e Popullsisë dhe Banesave është përgatitur nga INSTAT falë asistencës së Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), duke ma…
Në kuadër të procedurave të tenderimit për Grantin e Censit 2020, në datë 25 Tetor 2018 në gazetën ndërkombëtare “The Economist” u bë shpallja e njoftimit për  …
Cens-i ardhshëm i Popullsisë dhe Banesave që pritet të realizohet në vitin 2020 ka një kosto prej 15.8 million €. Buxheti i Shtetit ka ndërmarrë angazhimin që …
Instituti i Statistikave të Shqipërisë (INSTAT) ka planifikuar të kryejë Censin e ardhshëm të Popullsisë dhe Banesave në vitin 2020.  Censi synon t'u ofrojë Ku…
Instituti i Statistikave të Shqipërisë (INSTAT) ka planifikuar të kryejë Censin e ardhshëm të Popullsisë dhe Banesave në vitin 2020. Censi i Popullsisë dhe Bane…
20 Sht 2019
Rogner Hotel Tirana
Nuk ka dyshim që Censi i Popullsisë dhe Banesave është aktiviteti statistikor më i rëndësishëm në vend dhe shtylla kryesore e sistemit kombëtar statistikor. Cen…
03 Maj 2019
Instituti i Statistikave
Instituti i Statistikave (INSTAT) në  bashkëpunim me UNFPA, organizoi ditën e sotme aktivitetin për ndarjen e çmimeve për fituesit e konkursit të logos së Cens …
SHPALLJA E LOGOVE FITUESE TË  CENSIT TË POPULLSISË DHE BANESAVE 2020   Instituti i Statistikave të Shqipërisë (INSTAT) njofton shpalljen e fituesve të…
22 Jan 2019
Instituti i Statistikave
Takim Konsultativ teknik mbi Draft Pyetësorin e Censit 2020 mbi karakteristikat e ndërtesave dhe banesave
04 Dhj 2018
Tirana International Hotel
Në kuadër të përgatitjeve për Cens-in e Popullsisë dhe Banesave 2020, INSTAT organizoi një takimin konsultativ me përfaqësues të minoriteteve dhe grupeve etno-k…
19 Nën 2018
Tirana International Hotel
Në kuadër të përgatitjeve për Cens-in e Popullsisë dhe Banesave 2020, INSTAT organizoi një takimin konsultativ për personat me aftësi të kufizuarmbi për draft-p…
Në kuadër të përgatitjeve për Cens-in e Popullsisë dhe Banesave 2020, INSTAT organizoi një takimin konsultativ me përfaqësuesit e Bashkësive Fetare  mbi draft-p…
26 Sht 2018
Instituti i Statistikave
Në kuadër të përgatitjeve për Censin e Popullsisë dhe Banesave 2020, Instituti i Statistikave në bashkëpunim me Agjencinë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendo…
03 Kor 2018
INSTAT
INSTAT ka zhvilluar përgatitjen e kuadrit ligjor që do të shërbejë për kryerjen me sukses të Censit të ardhshëm të Popullsisë dhe Banesave. Hapi kryesor në këtë…
14 Qer 2018
Hotel Rogner, Salla Antigonea 1
Instituti i Statistikave me mbështetjen e UNICEF ka nisur konsultimet publike me grupet e interesuara, lidhur me pyetësorin, që do të përdoret për regjistrimin …
16 Maj 2018
Europe House, Pallati Kongreseve
Censi i vitit 2020 si shtylla kryesore e sistemit kombëtar të statistikave dhe sfidat e tij kanë qenë temat kryesore të diskutimit në takimin e parë përgatitor …
Krye