Burra dhe Gra në Shqipëri, 2017

09 Qer 2017 - 09 Qer 2017

"Burrat dhe Gratë në Shqipëri 2017" është një botim i cili publikohet me periodicitet vjetor nga INSTAT. Qëllimi kryesor i publikimit është të paraqesë të dhëna të ndara sipas gjinisë duke synuar që të gjitha statistikat jo vetëm duhen mbledhur, analizuar dhe prezantuar sipas gjinisë, por dhe të reflektojnë problematikat e shoqërisë për monitorimin e politikave ndër-sektoriale në kuadër të arritjes së barazisë gjinore.