Teknikat efektive të komunikimit të shkruar

18 - 19 Mar 2019
INSTAT

Në datat 18 – 19 Mars, INSTAT me mbeshtetjen e SESRIC, organizuan kursin - Aftësitë Profesionale për Statisticienët Zyrtarë - Kursi - Teknikat efektive të komunikimit të shkruar ku morën pjesë disa përfaqësues të drejtorive të ndryshme në INSTAT.

Dokumentet e Aktivitetit