Takim Konsultativ me përfaqësuesit e Bashkësive Fetare

Në kuadër të përgatitjeve për Cens-in e Popullsisë dhe Banesave 2020, INSTAT organizoi një takimin konsultativ me përfaqësuesit e Bashkësive Fetare  mbi draft-pyetesorin e Cens 2020.