Revista Kërkimi

“KËRKIMI” është revista e parë, e hapur për të gjithë lexuesit, e publikuar nga INSTAT, me qëllim që të stimulojë shpërndarjen e metodave statistikore dhe hulumtimet e aplikuara empirike në fushën e statistikave zyrtare, ekonomike dhe sociale.

REVISTA KËRKIMI
NUMRI 3/2019
OPEN ACCESS
ISSN 2664-1380