Buletini Statistikor, Tremujori 2 - 2016

06-10-2016

Buletini Statistikor tremujor sjell informacion për indikator social dhe ekonomik. Në këtë publikim janë përfshirë të dhëna për demografinë, tregun e punës, tregtinë e jashtme, transportin, ndërtimin, turizmin, etj. Publikimi i rradhës do të jetë Buletini Statistikor Tremujor, 3 - 2016

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al