Konjuktura, Prill - Qershor 2013

03-10-2013

Indekset e Shifrës së Afarizmit në Volum për të gjithë aktivitetet e përfshirë në vrojtimin tremujor janë të deflatuar sipas indekseve përkatëse të çmimeve. Ato janë rezultat i vrojtimit tremujor me zgjedhje pranë ndërmarrjeve ekonomike. Fushat përfshirëse të klasifikuara sipas Nomenklaturës së Aktiviteteve Ekonomike, Rev 1.1, janë Industri, Ndërtim, Tregti, Transport & Komunikacion, Shërbime të tjera (Hotele, Infromatike, Shërbime Inxhinierike dhe Arkitekturore). Indekset janë vlerësime fillestare me çmime fikse, kundrejt vitit bazë 2005=100 dhe si të tilla janë objekt përditësimi.të vazhdueshëm.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al