Kalendari

Kalendari i publikimeve përfshin të gjitha statistikat që prodhohen nga INSTAT dhe agjencitë e tjera të sistemit kombëtar statistikor

DataStatistikaTemaPeriudhaPublikuesi
17-01-2018
Tregtia e Jashtme
Dhjetor 2017
Instituti i Statistikave
19-02-2018
Tregtia e Jashtme
Janar 2018
Instituti i Statistikave
19-03-2018
Tregtia e Jashtme
Shkurt 2017
Instituti i Statistikave
17-04-2018
Tregtia e Jashtme
Mars 2018
Instituti i Statistikave
17-05-2018
Tregtia e Jashtme
Prill 2018
Instituti i Statistikave
18-06-2018
Tregtia e Jashtme
Maj 2018
Instituti i Statistikave
17-07-2018
Tregtia e Jashtme
Qershor 2018
Instituti i Statistikave
17-08-2018
Tregtia e Jashtme
Korrik 2018
Instituti i Statistikave
17-09-2018
Tregtia e Jashtme
Gusht 2018
Instituti i Statistikave
17-10-2018
Tregtia e Jashtme
Shtator 2018
Instituti i Statistikave
19-11-2018
Tregtia e Jashtme
Tetor 2018
Instituti i Statistikave
17-12-2018
Tregtia e Jashtme
Nënor 2018
Instituti i Statistikave
janar
1 Hën
2 Mar
3 Mër
4 Enj
5 Pre
BSH Tregues të shëndetit financiar
6 Sht
7 Die
8 Hën
9 Mar
10 Mër
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
MF Ekonomia në Fokus
11 Enj
12 Pre
13 Sht
14 Die
15 Hën
16 Mar
17 Mër
IS Tregtia e Jashtme
18 Enj
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
19 Pre
20 Sht
21 Die
22 Hën
IS Aksidentet Rrugore
23 Mar
IS Lëvizjet e Shtetasve
24 Mër
25 Enj
26 Pre
IS Statistikat e Krimeve
MF Të dhëna faktike të detajuara "Accural" dhe "Cash"
27 Sht
28 Die
29 Hën
IS Statistikat e Transportit
MF Treguesit Fiskal të Konsoliduar
30 Mar
MF Ekonomia dhe Buxheti
31 Mër
BSH Kursi mesatar i këmbimit
BSH Mjetet e rezervës
MF Buletini Vjetor i Statistikave Fiskale të Qeverisë
shkurt
1 Enj
2 Pre
IS Statistikat e Kulturës
3 Sht
4 Die
5 Hën
MF Statistikat Fiskale të Qeverisë
6 Mar
7 Mër
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
BSH Agregatët monetar
BSH Të dhëna të korporatave depozituese
BSH Depozitat e përfshira në paranë e gjerë
8 Enj
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Pre
10 Sht
11 Die
12 Hën
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
IS Popullsia e Shqipërisë
MF Treguesit Fiskal të Konsoliduar të Qeverisjes së Përgjithshme
13 Mar
14 Mër
IS Treguesit Demografik
15 Enj
MF Statistikat Fiskale të Qeverisë
16 Pre
IS Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve
17 Sht
18 Die
19 Hën
IS Tregtia e Jashtme
20 Mar
MF Treguesit Fiskal të Konsoliduar
21 Mër
IS Aksidentet Rrugore
22 Enj
23 Pre
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
IS Lëvizjet e Shtetasve
24 Sht
25 Die
26 Hën
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
MF Statistikat Fiskale të Qeverisë
27 Mar
IS Statistikat e Transportit
28 Mër
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Template-i i rezervës ndërkombëtare
BSH Depozitat sipas rrethit
BSH Bilanci sektorial i shoqërive të kursim - kreditimit
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave
BSH Agregatët monetar
BSH Të dhëna të korporatave depozituese
IS Lejet e Ndërtimit
MF Ekonomia në Fokus
MF Buletini i Borxhit Publik
MF Treguesit Fiskal të Konsoliduar të Qeverisjes së Përgjithshme
mars
1 Enj
2 Pre
IS Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (Për Banesa)
3 Sht
4 Die
5 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
6 Mar
IS Indeksi i Çmimeve të Importit
7 Mër
IS Bilanci i Energjisë Elektrike
8 Enj
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Pre
10 Sht
11 Die
12 Hën
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
IS Anketa Tremujore e Forcave të Punës
MF Të dhëna faktike të detajuara "Accural" dhe "Cash"
13 Mar
IS Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme
MF Treguesit Fiskal të Konsoliduar të Qeverisjes së Përgjithshme
14 Mër
15 Enj
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
IS Tregtia me Pakicë
16 Pre
IS Statistikat Afatshkurtra
17 Sht
18 Die
19 Hën
IS Tregtia e Jashtme
20 Mar
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
21 Mër
IS Aksidentet Rrugore
22 Enj
23 Pre
BSH Bilanci i pagesave
IS Lëvizjet e Shtetasve
24 Sht
25 Die
26 Hën
BSH Statistika të pozicionit të investimeve ndërkombëtare
MF Statistikat Fiskale të Qeverisë
27 Mar
IS Statistikat e Transportit
28 Mër
IS Ekonomia dhe Buxheti
29 Enj
MF Ekonomia në Fokus
30 Pre
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Template-i i rezervës ndërkombëtare
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e korporatave të tjera financiare
BSH Agregatët monetar
BSH Të dhëna të korporatave depozituese
MF Ekonimia në Fokus
MF Treguesit Fiskal të Konsoliduar të Qeverisjes së Përgjithshme
31 Sht
prill
1 Die
2 Hën
3 Mar
IS Produkti Brendshëm Bruto
IS Produkti Brendshëm Bruto
4 Mër
5 Enj
BSH Tregues të shëndetit financiar
6 Pre
7 Sht
8 Die
9 Hën
10 Mar
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
11 Mër
12 Enj
MF Treguesit Fiskal të Konsoliduar të Qeverisjes së Përgjithshme
13 Pre
14 Sht
15 Die
16 Hën
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
17 Mar
IS Tregtia e Jashtme
18 Mër
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
19 Enj
20 Pre
IS Llogaritë e flukseve të materialeve mjedisore
21 Sht
22 Die
23 Hën
IS Aksidentet Rrugore
IS Lëvizjet e Shtetasve
24 Mar
25 Mër
IS Rezultatet e Anketës së Kostos së Punës
MF Statistikat Fiskale të Qeverisë
26 Enj
IS Statistikat e Krimeve
27 Pre
IS Statistikat e Transportit
MF Ekonomia dhe Buxheti
28 Sht
29 Die
30 Hën
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Template-i i rezervës ndërkombëtare
BSH Huatë sipas rrethit
BSH Agregatët monetar
BSH Të dhëna të korporatave depozituese
IS ASN Rajonale
MF Buletini i Borxhit Publik
MF Regjistri i Borxhit Publik
MF Ekonomia në Fokus
MF Treguesit Fiskal të Konsoliduar të Qeverisjes së Përgjithshme
MF Buletini Vjetor i Statistikave Fiskale të Qeverisë
MF Pasqyrat Financiare Vjetore
maj
1 Mar
2 Mër
IS Statistikat e Kulturës
3 Enj
IS Tregu i Punës
4 Pre
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave
MF Treguesit Kryesorë Makroekonomik
5 Sht
6 Die
7 Hën
8 Mar
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Mër
10 Enj
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
IS Rezultatet e Anketës së Arsimit të të Rriturve
11 Pre
12 Sht
13 Die
14 Hën
IS Treguesit Demografik
MF Treguesit Fiskal të Konsoliduar të Qeverisjes së Përgjithshme
15 Mar
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Mër
17 Enj
IS Tregtia e Jashtme
18 Pre
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
19 Sht
20 Die
21 Hën
IS Aksidentet Rrugore
22 Mar
IS Shkaqet e Vdekjeve
23 Mër
IS Lëvizjet e Shtetasve
24 Enj
IS Shqipëria në Shifra
25 Pre
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
IS Bilanci i Energjisë Elektrike
MF Statistikat Fiskale të Qeverisë
26 Sht
27 Die
28 Hën
IS Statistikat e Transportit
MF Ekonomia dhe Buxheti
29 Mar
IS Lejet e Ndërtimit
30 Mër
BSH Kredia për ekonominë
BSH Bilanci sektorial i shoqërive të kursim - kreditimit
BSH Agregatët monetar
BSH Të dhëna të korporatave depozituese
IS Llogaritë Kombëtare sipas Sektorëve Institucional
31 Enj
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Template-i i rezervës ndërkombëtare
IS Turizmi në Shifra
MF Ekonomia në Fokus
MF Treguesit Fiskal të Konsoliduar të Qeverisjes së Përgjithshme
MF Treguesit Fiskal të Konsoliduar të Qeverisjes së Përgjithshme
MF Projektligji i Buxhetiti Faktik paraqitur në Kryeministri
qershor
1 Pre
IS Regjistri i Ndërmarrjeve
2 Sht
3 Die
4 Hën
IS Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (Për Banesa)
5 Mar
BSH Tregues të shëndetit financiar
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
6 Mër
IS Indeksi i Çmimeve të Importit
7 Enj
IS Burra dhe Gra në Shqipëri
8 Pre
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Sht
10 Die
11 Hën
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
BSH Borxhi i jashtëm bruto
IS Anketa Tremujore e Forcave të Punës
12 Mar
MF Treguesit Fiskal të Konsoliduar të Qeverisjes së Përgjithshme
13 Mër
14 Enj
15 Pre
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Sht
17 Die
18 Hën
IS Tregtia e Jashtme
IS Produkti i Brendshëm Bruto, Rajonal
19 Mar
IS Tregtia me Pakicë
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
20 Mër
IS Statistikat Afatshkurtra
IS Statistikat e Bujqësisë dhe Blegtorisë
21 Enj
IS Aksidentet Rrugore
22 Pre
IS Tregtia e Jashtme e Mallrave sipas Karakteristikave të Ndërmarrjeve
23 Sht
24 Die
25 Hën
BSH Stoku i investimeve direkte sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik
MF Statistikat Fiskale të Qeverisë
26 Mar
IS Lëvizjet e Shtetasve
27 Mër
IS Statistikat e Transportit
MF Ekonomia dhe Buxheti
28 Enj
29 Pre
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Template-i i rezervës ndërkombëtare
BSH Depozitat
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e korporatave të tjera financiare
BSH Agregatët monetar
BSH Të dhëna të korporatave depozituese
IS Produkti Brendshëm Bruto
MF Treguesit Fiskal të Konsoliduar të Qeverisjes së Përgjithshme
MF Pasqyrat Financiare Vjetore
30 Sht
korrik
1 Die
2 Hën
MF Ekonomia në Fokus
MF GFS/IMF - Statistikat Financiare të Qeverisë
3 Mar
4 Mër
5 Enj
BSH Tregues të shëndetit financiar
IS Rezultatet e Vrojtimit Vjetor të Qumështit dhe nën Produkteve të tij
6 Pre
IS Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit në Ndërmarrje
7 Sht
8 Die
9 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
10 Mar
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
11 Mër
IS Taksat Mjedisore
MF Treguesit Fiskal të Konsoliduar të Qeverisjes së Përgjithshme
12 Enj
13 Pre
14 Sht
15 Die
16 Hën
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
IS Treguesit e Shëndetit Publik
17 Mar
IS Tregtia e Jashtme
18 Mër
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
19 Enj
20 Pre
21 Sht
22 Die
23 Hën
IS Aksidentet Rrugore
IS Lëvizjet e Shtetasve
24 Mar
25 Mër
MF Statistikat Fiskale të Qeverisë
26 Enj
IS Statistikat e Krimeve
27 Pre
IS Statistikat e Transportit
MF Statistikat Fiskale të Qeverisë
28 Sht
29 Die
30 Hën
BSH Huatë
BSH Huatë sipas rrethit
BSH Agregatët monetar
BSH Të dhëna të korporatave depozituese
MF Treguesit Fiskal të Konsoliduar të Qeverisjes së Përgjithshme
MF Buletini i Statistikave Fiskale të Qeverisë
MF Ekonomia në Fokus
31 Mar
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Template-i i rezervës ndërkombëtare
MF Buletini i Borxhit Publik
MF Regjistri i Borxhit Publik
gusht
1 Mër
2 Enj
IS Statistikat e Kulturës
3 Pre
IS Statistikate Arsimit
4 Sht
5 Die
6 Hën
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave
7 Mar
8 Mër
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Enj
10 Pre
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
11 Sht
12 Die
13 Hën
MF Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme
14 Mar
IS Treguesit Demografik
15 Mër
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Enj
17 Pre
IS Tregtia e Jashtme
18 Sht
19 Die
20 Hën
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
21 Mar
22 Mër
IS Të huajt dhe azilkërkuesit në Shqipëri
IS Aksidentet Rrugore
23 Enj
IS Lëvizjet e Shtetasve
24 Pre
IS Bilanci i Energjisë Elektrike
MF Statistikat Fiskale të Qeverisë
25 Sht
26 Die
27 Hën
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
IS Statistikat e Transportit
MF Ekonomia dhe buxheti
28 Mar
29 Mër
30 Enj
BSH Normat e interesit
BSH Bilanci sektorial i shoqërive të kursim - kreditimit
BSH Agregatët monetar
BSH Të dhëna të korporatave depozituese
MF Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme
31 Pre
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Template-i i rezervës ndërkombëtare
IS Lejet e Ndërtimit
MF Ekonomia në Fokus
shtator
1 Sht
2 Die
3 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Bujqësisë
4 Mar
IS Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (Për Banesa)
5 Mër
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
6 Enj
BSH Tregues të shëndetit financiar
IS Indeksi i Çmimeve të Importit
7 Pre
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
8 Sht
9 Die
10 Hën
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
BSH Borxhi i jashtëm bruto
11 Mar
IS Anketa Tremujore e Forcave të Punës
MF Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme
12 Mër
MF Statistika të sistemeve të pagesave
MF Statistika të sistemeve të pagesave
13 Enj
IS Tregtia me Pakicë
14 Pre
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
IS Statistikat Afatshkurtra
15 Sht
16 Die
17 Hën
IS Tregtia e Jashtme
18 Mar
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
19 Mër
IS Rezultatet e Vrojtimit Vjetor mbi Mbetjet e Ngurta
20 Enj
21 Pre
IS Aksidentet Rrugore
22 Sht
23 Die
24 Hën
BSH Fluksi i investimeve direkte sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik
IS Lëvizjet e Shtetasve
MF Statistikat Fiskale të Qeverisë
25 Mar
26 Mër
IS Produkti Brendshëm Bruto
27 Enj
IS Statistikat e Transportit
MF Ekonomia dhe buxheti
28 Pre
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Template-i i rezervës ndërkombëtare
IS Lista e Institucioneve Publike
MF Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme
29 Sht
30 Die
tetor
1 Hën
BSH Normat e interesit
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e korporatave të tjera financiare
BSH Agregatët monetar
BSH Të dhëna të korporatave depozituese
IS Rezultatet e Anketës së Buxhetit të Familjes
2 Mar
3 Mër
4 Enj
5 Pre
BSH Tregues të shëndetit financiar
6 Sht
7 Die
8 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Mar
IS Vjetari Statistikor Rajonal
10 Mër
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
11 Enj
12 Pre
MF Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme
13 Sht
14 Die
15 Hën
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Mar
17 Mër
IS Tregtia e Jashtme
18 Enj
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
19 Pre
20 Sht
21 Die
22 Hën
IS Aksidentet Rrugore
23 Mar
IS Lëvizjet e Shtetasve
24 Mër
25 Enj
MF Statistikat Fiskale të Qeverisë
26 Pre
IS Statistikat e Krimeve
IS Publikim i dedikuar për Krimet
27 Sht
28 Die
29 Hën
IS Statistikat e Transportit
MF Ekonomia dhe Buxheti
30 Mar
BSH Normat e interesit
BSH Huatë sipas rrethit
BSH Agregatët monetar
BSH Të dhëna të korporatave depozituese
IS Tabelat e Burim Përdorimeve dhe Input-Output në Shqipëri
MF Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme
MF Buletini i statistikave fiskale të qeverisë
MF GFS/IMF - Statistikat Finaciare të Qeverisë
31 Mër
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Template-i i rezervës ndërkombëtare
IS Vjetari Statistikor
MF Ekonomia në Fokus
nëntor
1 Enj
2 Pre
IS Statistikat e Kulturës
3 Sht
4 Die
5 Hën
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave
6 Mar
MF (MoFE) Buletini i Borxhit Publik
MF Regjistri i Borxhit Publik
7 Mër
8 Enj
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Pre
IS Rezultatet Paraprake të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve
10 Sht
11 Die
12 Hën
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
MF Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme
13 Mar
14 Mër
IS Treguesit Demografik
15 Enj
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Pre
17 Sht
18 Die
19 Hën
IS Tregtia e Jashtme
20 Mar
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
21 Mër
IS Aksidentet Rrugore
22 Enj
IS Bilanci i Energjisë Elektrike
23 Pre
IS Lëvizjet e Shtetasve
24 Sht
25 Die
26 Hën
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
MF Statistikat Fiskale të Qeverisë
27 Mar
IS Statistikat e Transportit
MF Ekonomia dhe buxheti
28 Mër
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e korporatave të tjera financiare
29 Enj
30 Pre
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Template-i i rezervës ndërkombëtare
BSH Normat e interesit
BSH Bilanci sektorial i shoqërive të kursim - kreditimit
BSH Agregatët monetar
BSH Të dhëna të korporatave depozituese
MF Ekonomia në Fokus
MF Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme
dhjetor
1 Sht
2 Die
3 Hën
4 Mar
IS Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (Për Banesa)
5 Mër
BSH Tregues të shëndetit financiar
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
6 Enj
IS Indeksi i Çmimeve të Importit
7 Pre
8 Sht
9 Die
10 Hën
BSH Borxhi i jashtëm bruto
11 Mar
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
12 Mër
IS Anketa Tremujore e Forcave të Punës
MF Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme
13 Enj
IS Tregtia me Pakicë
14 Pre
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
IS Statistikat Afatshkurtra
15 Sht
16 Die
17 Hën
IS Tregtia e Jashtme
18 Mar
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
19 Mër
IS Bizneset e Huaja në Shqipëri
20 Enj
IS Kalendari i Publikimeve të INSTAT
21 Pre
IS Aksidentet Rrugore
22 Sht
23 Die
24 Hën
BSH Fluksi i investimeve direkte sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik
BSH Llogaritë financiare të sektorit financiar
BSH Llogaritë financiare të sektorit të jorezidentëve
BSH Llogaritë financiare të sektorit të qeverisë së përgjithshme
BSH Llogaritë financiare të sektorit të korporatave jofinanciare dhe ekonomive familjare
BSH Llogaritë financiare të të gjithë sektorëve të ekonomisë
IS Lëvizjet e Shtetasve
25 Mar
MF Statistikat Fiskale të Qeverisë
26 Mër
27 Enj
IS Statistikat e Transportit
MF Ekonomia dhe buxheti
28 Pre
BSH Normat e interesit
BSH Agregatët monetar
BSH Të dhëna të korporatave depozituese
IS Produkti Brendshëm Bruto
MF Treguesit fiskal të konsoliduar të qeverisjes së përgjithshme
29 Sht
30 Die
31 Hën
BSH Kursi i këmbimit në fund të periudhës
BSH Template-i i rezervës ndërkombëtare