Kalendari

Kalendari i publikimeve përfshin të gjitha statistikat që prodhohen nga INSTAT dhe agjencitë e tjera të sistemit kombëtar statistikor

NJOFTIM

Ndikimi i COVID-19 në publikimet e Institutit të Statistikave
Në kontekstin e situatës që po zhvillohet me shpejtësi për shkak të Coronavirusit (njohur gjithashtu si COVID-19), Instituti i Statistikave të Shqipërisë mbetet i përkushtuar në ndjekjen e misionit të tij, t’u sigurojë përdoruesve informacionin e nevojshëm. INSTAT do të vazhdojë publikimin e të dhënave që konsiderohen të domosdoshme për funksionimin e duhur të ekonomisë, shoqërisë dhe qeverisë shqiptare.
Të gjitha publikimet që mund të impaktohen do të shtyhen deri në një njoftim të dytë.
INSTAT, do të vazhdojë të vëzhgojë ecurinë e situatës dhe do të përshtasë më tej aktivitetin e publikimeve sipas nevojës.

DataStatistikaTemaPeriudhaPublikuesi
25-05-2022
Statistika mujore të sistemeve të pagesave
Mars 2022
Banka e Shqipërisë
25-11-2022
Statistika mujore të sistemeve të pagesave
Shtator 2022
Banka e Shqipërisë
janar
1 Sht
2 Die
3 Hën
4 Mar
5 Mër
6 Enj
7 Pre
8 Sht
9 Die
10 Hën
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
11 Mar
12 Mër
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
13 Enj
14 Pre
15 Sht
16 Die
17 Hën
IS Tregtia e Jashtme
18 Mar
IS Aksidentet Rrugore
19 Mër
20 Enj
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
21 Pre
22 Sht
23 Die
24 Hën
25 Mar
IS Lëvizjet e Shtetasve
26 Mër
IS Statistikat e Transportit
27 Enj
28 Pre
29 Sht
30 Die
31 Hën
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Statistika të kursit të këmbimit
shkurt
1 Mar
2 Mër
3 Enj
4 Pre
BSH Statistika monetare
BSH Depozitat dhe huatë sipas rrethit
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
5 Sht
6 Die
7 Hën
8 Mar
9 Mër
IS Turizmi në Shifra
10 Enj
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave
11 Pre
IS Treguesit Demografike
12 Sht
13 Die
14 Hën
15 Mar
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
16 Mër
IS Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve
17 Enj
18 Pre
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
IS Aksidentet Rrugore
19 Sht
20 Die
21 Hën
22 Mar
23 Mër
24 Enj
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
25 Pre
IS Lëvizjet e Shtetasve
BSH Statistika monetare
BSH Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
BSH Statistika tremujore të sistemeve të pagesave
BSH Statistika vjetore të sistemeve të pagesave
26 Sht
27 Die
28 Hën
IS Statistikat e Transportit
IS Lejet e Ndërtimit
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Statistika të kursit të këmbimit
mars
1 Mar
2 Mër
3 Enj
IS Bilanci i Energjisë Elektrike
4 Pre
IS Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa
5 Sht
6 Die
7 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
IS Indeksi i Çmimeve të Importit
8 Mar
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Mër
10 Enj
IS Anketa Tremujore e Forcave të Punës
IS Statistikat e Pagave
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
11 Pre
IS Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme
12 Sht
13 Die
14 Hën
15 Mar
IS Tregtia me Pakicë
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
16 Mër
IS Statistikat Afatshkurtra
17 Enj
IS Tregtia e Jashtme
18 Pre
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
IS Aksidentet Rrugore
19 Sht
20 Die
21 Hën
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
22 Mar
23 Mër
24 Enj
25 Pre
IS Lëvizjet e Shtetasve
BSH Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto
BSH Statistika të sektorit të jashtëm (PIN ID)
26 Sht
27 Die
28 Hën
IS Statistikat e Transportit
29 Mar
30 Mër
BSH Statistika të korporatave të tjera financiare
31 Enj
IS Produkti i Brendshëm Bruto, Finale 2019 dhe Gjysmë-Finale 2020
IS Produkti i Brendshëm Bruto
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Statistika të kursit të këmbimit
prill
1 Pre
2 Sht
3 Die
4 Hën
IS Regjistrimet në Arsimin parauniversitar
5 Mar
6 Mër
7 Enj
8 Pre
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Sht
10 Die
11 Hën
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
12 Mar
13 Mër
14 Enj
15 Pre
IS Popullsia e Shqipërisë
BSH Statistika monetare
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
16 Sht
17 Die
18 Hën
19 Mar
IS Tregtia e Jashtme
20 Mër
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
21 Enj
IS Aksidentet Rrugore
22 Pre
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
23 Sht
24 Die
25 Hën
26 Mar
IS Lëvizjet e Shtetasve
27 Mër
IS Statistikat e Transportit
28 Enj
IS Statistikat e Krimeve
BSH Statistika monetare
BSH Depozitat dhe huatë sipas rrethit
29 Pre
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Statistika të kursit të këmbimit
30 Sht
maj
1 Die
2 Hën
3 Mar
4 Mër
5 Enj
6 Pre
IS Llogarite e Flukseve te Materiale Mjedisore
7 Sht
8 Die
9 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
10 Mar
IS Shqipëria në Shifra
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave
11 Mër
IS Treguesit Demografike
12 Enj
13 Pre
IS Diplomimet në Arsimin Universitar
14 Sht
15 Die
16 Hën
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
17 Mar
IS Tregtia e Jashtme
18 Mër
IS Aksidentet Rrugore
19 Enj
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
20 Pre
IS Produkti i Brendshëm Bruto Rajonale
21 Sht
22 Die
23 Hën
IS Tregu i Punës
24 Mar
IS Bilanci i Energjisë Elektrike
25 Mër
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
BSH Statistika tremujore të sistemeve të pagesave
26 Enj
IS Lëvizjet e Shtetasve
IS Shkaqet e Vdekjeve
27 Pre
IS Statistikat e Transportit
28 Sht
29 Die
30 Hën
IS Lejet e Ndërtimit
BSH Statistika monetare
BSH Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit
31 Mar
IS Llogaritë Kombëtare sipas Sektorëve Institucionalë
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Statistika të kursit të këmbimit
qershor
1 Mër
IS Regjistri i Ndërmarrjeve
2 Enj
3 Pre
4 Sht
5 Die
6 Hën
IS Indeksi i Kushtimit në Ndërtim
7 Mar
IS Indeksi i Çmimeve të Importit
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
8 Mër
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Enj
10 Pre
IS Anketa Tremujore e Forcave të Punës
IS Statistikat e Pagave
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
BSH Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto
11 Sht
12 Die
13 Hën
14 Mar
15 Mër
IS Tregtia me Pakicë
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
16 Enj
IS Statistikat Afatshkurtra
17 Pre
IS Tregtia e Jashtme
18 Sht
19 Die
20 Hën
IS Aksidentet Rrugore
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
21 Mar
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
22 Mër
IS Statistikat e Kulturës
23 Enj
IS Statistikat e Peshkimit
24 Pre
IS Statistikat e Bujqësisë dhe Blegtorisë
BSH Statistika të sektorit të jashtëm (PIN ID)
25 Sht
26 Die
27 Hën
IS Lëvizjet e Shtetasve
28 Mar
IS Statistikat e Transportit
29 Mër
BSH Statistika monetare
BSH Statistika të korporatave të tjera financiare
30 Enj
IS Produkti i Brendshëm Bruto
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Statistika të kursit të këmbimit
korrik
1 Pre
IS Tregtia e Jashtme e Mallrave sipas Karakteristikave të Ndërmarrjeve
2 Sht
3 Die
4 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimeve Bujqësore
5 Mar
IS Azilkërkuesit në Shqipëri
6 Mër
IS Burra dhe Gra
7 Enj
IS Rezultatet e Vrojtimit Vjetor të Qumështit dhe Nënprodukteve të tij
8 Pre
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
BSH Tregues të shëndetit financiar
9 Sht
10 Die
11 Hën
12 Mar
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
13 Mër
14 Enj
15 Pre
IS Taksat Mjedisore
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
16 Sht
17 Die
18 Hën
IS Tregtia e Jashtme
19 Mar
IS Aksidentet Rrugore
20 Mër
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
21 Enj
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
22 Pre
23 Sht
24 Die
25 Hën
IS Lëvizjet e Shtetasve
26 Mar
27 Mër
IS Statistikat e Transportit
28 Enj
BSH Statistika monetare
BSH Depozitat dhe huatë sipas rrethit
29 Pre
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Statistika të kursit të këmbimit
30 Sht
31 Die
gusht
1 Hën
2 Mar
3 Mër
4 Enj
5 Pre
6 Sht
7 Die
8 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Mar
IS Treguesit e Shëndetit Publik
10 Mër
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave
11 Enj
IS Treguesit Demografike
12 Pre
13 Sht
14 Die
15 Hën
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
16 Mar
17 Mër
IS Tregtia e Jashtme
18 Enj
IS Aksidentet Rrugore
19 Pre
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
20 Sht
21 Die
22 Hën
IS Të huajt në Shqipëri
23 Mar
24 Mër
25 Enj
IS Lëvizjet e Shtetasve
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
BSH Statistika tremujore të sistemeve të pagesave
26 Pre
27 Sht
28 Die
29 Hën
IS Statistikat e Transportit
30 Mar
IS Lejet e Ndërtimit
BSH Statistika monetare
BSH Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit
31 Mër
IS Bilanci i Energjisë Elektrike
BSH Statistika të kursit të këmbimit
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
shtator
1 Enj
2 Pre
3 Sht
4 Die
5 Hën
6 Mar
7 Mër
IS Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa
IS Indeksi i Çmimeve të Importit
8 Enj
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Pre
IS Statistikat e Pylltarise dhe Biodiversitetit
BSH Tregues të shëndetit financiar
10 Sht
11 Die
12 Hën
IS Anketa Tremujore e Forcave të Punës
IS Statistikat e Pagave
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
BSH Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto
13 Mar
IS Lista e Institucioneve publike
14 Mër
15 Enj
IS Tregtia me Pakicë
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
16 Pre
IS Statistikat Afatshkurtra
17 Sht
18 Die
19 Hën
IS Tregtia e Jashtme
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
20 Mar
IS Aksidentet Rrugore
21 Mër
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
22 Enj
IS Mbetjet e Ngurta Urbane
23 Pre
IS Rezultatet e Anketës së Kostos së Punes
24 Sht
25 Die
26 Hën
IS Lëvizjet e Shtetasve
BSH Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID)
27 Mar
IS Statistikat e Transportit
28 Mër
IS Tabelat e Burim, Përdorimeve dhe Input-Output
29 Enj
IS Përdorimi i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në ndërmarrje
BSH Statistika monetare
BSH Statistika të korporatave të tjera financiare
30 Pre
IS Produkti i Brendshëm Bruto
BSH Statistika të kursit të këmbimit
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
tetor
1 Sht
2 Die
3 Hën
4 Mar
IS Rezultatet e Anketa e Buxhetit të Familjes
5 Mër
6 Enj
7 Pre
8 Sht
9 Die
10 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
BSH Tregues të shëndetit financiar
11 Mar
12 Mër
13 Enj
14 Pre
IS Karakteristikat e mjeteve te transportit rrugor
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
15 Sht
16 Die
17 Hën
IS Tregtia e Jashtme
18 Mar
IS Aksidentet Rrugore
19 Mër
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
20 Enj
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
21 Pre
22 Sht
23 Die
24 Hën
25 Mar
IS Lëvizjet e Shtetasve
26 Mër
27 Enj
IS Statistikat e Transportit
28 Pre
BSH Statistika monetare
BSH Depozitat dhe huatë sipas rrethit
BSH Statistika të llogarive financiare sipas sektorëve
29 Sht
30 Die
31 Hën
BSH Statistika të kursit të këmbimit
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
BSH Tregtia Ndërkombëare e Shërbimeve
nëntor
1 Mar
2 Mër
3 Enj
4 Pre
5 Sht
6 Die
7 Hën
8 Mar
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Mër
10 Enj
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave
11 Pre
IS Treguesit Demografike
12 Sht
13 Die
14 Hën
IS Rezultatet e Anketës së Turizmit në Familje
15 Mar
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
16 Mër
17 Enj
IS Tregtia e Jashtme
18 Pre
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
IS Aksidentet Rrugore
19 Sht
20 Die
21 Hën
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
22 Mar
23 Mër
IS Bilanci i Energjisë Elektrike
24 Enj
IS Lejet e Ndërtimit
25 Pre
IS Lëvizjet e Shtetasve
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
BSH Statistika tremujore të sistemeve të pagesave
BSH Statistika monetare
BSH Bilanci sektorial i shoqërive të kursim–kreditit
26 Sht
27 Die
28 Hën
29 Mar
30 Mër
IS Statistikat e Transportit
BSH Statistika të kursit të këmbimit
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
dhjetor
1 Enj
2 Pre
3 Sht
4 Die
5 Hën
IS Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa
6 Mar
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
IS Indeksi i Çmimeve të Importit
7 Mër
8 Enj
9 Pre
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
BSH Tregues të shëndetit financiar
10 Sht
11 Die
12 Hën
IS Anketa Tremujore e Forcave të Punës
IS Statistikat e Pagave
BSH Statistika mujore të sistemeve të pagesave
BSH Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto
13 Mar
14 Mër
IS Anketa e të ardhurave dhe nivelit të jetesës
15 Enj
IS Vjetari Statistikor Rajonal
IS Tregtia me Pakicë
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë
16 Pre
IS Statistikat Afatshkurtra
17 Sht
18 Die
19 Hën
IS Tregtia e Jashtme
IS Aksidentet Rrugore
20 Mar
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
IS Kalendari i publikimeve të INSTAT
IS Anketa e Strukturave Akomoduese
21 Mër
22 Enj
IS Lëvizjet e Shtetasve
IS Statistikat e Transportit
23 Pre
IS Produkti i Brendshëm Bruto
BSH Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID)
24 Sht
25 Die
26 Hën
27 Mar
28 Mër
29 Enj
IS Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit në Familje
BSH Statistika monetare
BSH Statistika të korporatave të tjera financiare
30 Pre
BSH Statistika të kursit të këmbimit
BSH Statistika të rezervës ndërkombëtare
31 Sht