Kalendari

Kalendari i publikimeve përfshin të gjitha statistikat që prodhohen nga INSTAT dhe agjencitë e tjera të sistemit kombëtar statistikor

DataStatistikaTemaPeriudhaPublikuesi
28-08-2017
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
Korrik 2017
Instituti i Statistikave
28-08-2017
Statistikat e Transportit
Korrik 2017
Instituti i Statistikave
30-08-2017
Ekonomia në Fokus
Korrik 2017
Ministria e Financës
30-08-2017
Ekonomia dhe Buxheti
Maj 2017
Ministria e Financës
30-08-2017
Huatë
Korrik 2017
Banka e Shqipërisë
30-08-2017
Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit
Prill-Qershor 2017
Banka e Shqipërisë
31-08-2017
Bilanci i Energjisë Elektrike
6-mujori 1 - 2017
Instituti i Statistikave
31-08-2017
Kursi i këmbimit në fund të muajit
Gusht 2017
Banka e Shqipërisë
31-08-2017
Template i rezervës ndërkombëtare
Korrik 2017
Banka e Shqipërisë
04-09-2017
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa
T2-2017
Instituti i Statistikave
05-09-2017
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
T2-2017
Instituti i Statistikave
05-09-2017
Tregues të shëndetit financiar
Korrik 2017
Banka e Shqipërisë
06-09-2017
Indeksi i Çmimeve të Importit
T2-2017
Instituti i Statistikave
08-09-2017
Indeksi i Çmimeve të Konsumit
Gusht 2017
Instituti i Statistikave
11-09-2017
Statistika të sistemeve të pagesave
Korrik 2017
Banka e Shqipërisë
12-09-2017
Anketa Tremujore e Forcave të Punës
T2-2017
Instituti i Statistikave
13-09-2017
Tregtia me Pakicë
T2-2017
Instituti i Statistikave
14-09-2017
Statistikat Afatshkurtra
T2-2017
Instituti i Statistikave
15-09-2017
Statistika të sistemeve të pagesave
Prill-Qershor 2017
Banka e Shqipërisë
15-09-2017
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
Gusht 2017
Banka e Shqipërisë
18-09-2017
Tregtia e Jashtme
Gusht 2017
Instituti i Statistikave
19-09-2017
Aksidentet Rrugore
Gusht 2017
Instituti i Statistikave
20-09-2017
Lëvizjet e Shtetasve
Gusht 2017
Instituti i Statistikave
20-09-2017
Rezultatet e Vrojtimit Vjetor mbi Mbetjet e Ngurta
2016
Instituti i Statistikave
22-09-2017
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
Gusht 2017
Instituti i Statistikave
25-09-2017
Statistikat Fiskale të Qeverisë
Gusht 2017
Ministria e Financës
26-09-2017
Treguesit Demografik
T2-2017
Instituti i Statistikave
27-09-2017
Statistikat e Transportit
Gusht 2017
Instituti i Statistikave
28-09-2017
Lejet e Ndërtimit
T2-2017
Instituti i Statistikave
29-09-2017
Produkti Brendshëm Bruto
T2-2017
Instituti i Statistikave
29-09-2017
Kursi i këmbimit në fund të muajit
Shtator 2017
Banka e Shqipërisë
29-09-2017
Template i rezervës ndërkombëtare
Gusht 2017
Banka e Shqipërisë
30-09-2017
Ekonomia në Fokus
Gusht 2017
Ministria e Financës
30-09-2017
Ekonomia dhe Buxheti
Qershor 2017
Ministria e Financës
02-10-2017
Huatë
Gusht 2017
Banka e Shqipërisë
05-10-2017
Tregues të shëndetit financiar
Gusht 2017
Banka e Shqipërisë
06-10-2017
Vjetari Statistikor Rajonal
2013-2016
Instituti i Statistikave
09-10-2017
Indeksi i Çmimeve të Konsumit
Shtator 2017
Instituti i Statistikave
10-10-2017
Statistika të sistemeve të pagesave
Gusht 2017
Banka e Shqipërisë
13-10-2017
Tabelat e Burim, Përdorimeve dhe Input-Output
Instituti i Statistikave
16-10-2017
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
Shtator 2017
Banka e Shqipërisë
17-10-2017
Tregtia e Jashtme
Shtator 2017
Instituti i Statistikave
18-10-2017
Treguesit e Krimeve
T3-2017
Instituti i Statistikave
20-10-2017
Aksidentet Rrugore
Shtator 2017
Instituti i Statistikave
23-10-2017
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
Shtator 2017
Instituti i Statistikave
23-10-2017
Lëvizjet e Shtetasve
Shtator 2017
Instituti i Statistikave
25-10-2017
Rezultatet e Censusit të Bujqësisë
2012
Instituti i Statistikave
25-10-2017
Statistikat Fiskale të Qeverisë
Shtator 2017
Ministria e Financës
27-10-2017
Statistikat e Transportit
Shtator 2017
Instituti i Statistikave
30-10-2017
Rezultatet e Anketës së Buxhetit të Familjes
2016
Instituti i Statistikave
30-10-2017
Ekonomia dhe Buxheti
Korrik 2017
Ministria e Financës
30-10-2017
Ekonomia në Fokus
Shtator 2017
Ministria e Financës
30-10-2017
Normat e interesit
Shtator 2017
Banka e Shqipërisë
30-10-2017
Huatë sipas qarkut
Korrik -Shtator 2017
Banka e Shqipërisë
31-10-2017
Vjetari Statistikor
2016
Instituti i Statistikave
31-10-2017
Raporti Fiskal
Korrik-Shtator 2017
Ministria e Financës
31-10-2017
Kursi i këmbimit në fund të muajit
Tetor 2017
Banka e Shqipërisë
31-10-2017
Template i rezervës ndërkombëtare
Shtator 2017
Banka e Shqipërisë
05-11-2017
Të dhënat e pasqyrave financiare të bankave
T3-2017
Banka e Shqipërisë
06-11-2017
Tregues të shëndetit financiar
Shtator 2017
Banka e Shqipërisë
08-11-2017
Indeksi i Çmimeve të Konsumit
Tetor 2017
Instituti i Statistikave
10-11-2017
Statistika të sistemeve të pagesave
Shtator 2017
Banka e Shqipërisë
11-11-2017
Borxhi i jashtëm bruto
T2-2017
Banka e Shqipërisë
15-11-2017
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
Tetor 2017
Banka e Shqipërisë
17-11-2017
Tregtia e Jashtme
Tetor 2017
Instituti i Statistikave
20-11-2017
Aksidentet Rrugore
Tetor 2017
Instituti i Statistikave
21-11-2017
Lëvizjet e Shtetasve
Tetor 2017
Instituti i Statistikave
22-11-2017
Vjetari Statistikor i Bujqësisë
2016
Instituti i Statistikave
22-11-2017
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
Tetor 2017
Instituti i Statistikave
23-11-2017
Rezultatet paraprake të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve
2016
Instituti i Statistikave
24-11-2017
Treguesit e Kulturës
T3-2017
Instituti i Statistikave
25-11-2017
Statistikat Fiskale të Qeverisë
Tetor 2017
Ministria e Financës
27-11-2017
Statistikat e Transportit
Tetor 2017
Instituti i Statistikave
29-11-2017
Fluksi i investimeve direkte sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik
T2-2017
Banka e Shqipërisë
30-11-2017
Ekonomia në Fokus
Tetor 2017
Ministria e Financës
30-11-2017
Ekonomia dhe Buxheti
Gusht 2017
Ministria e Financës
30-11-2017
Raporti Fiskal
Tetor 2017
Ministria e Financës
30-11-2017
Kursi i këmbimit në fund të muajit
Nëntor 2017
Banka e Shqipërisë
30-11-2017
Template i rezervës ndërkombëtare
Tetor 2017
Banka e Shqipërisë
30-11-2017
Normat e interesit
Tetor 2017
Banka e Shqipërisë
30-11-2017
Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit
Korrik-Shtator 2017
Banka e Shqipërisë
04-12-2017
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa
T3-2017
Instituti i Statistikave
05-12-2017
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
T3-2017
Instituti i Statistikave
05-12-2017
Tregues të shëndetit financiar
Tetor 2017
Banka e Shqipërisë
06-12-2017
Indeksi i Çmimeve të Importit
T3-2017
Instituti i Statistikave
11-12-2017
Indeksi i Çmimeve të Konsumit
Nëntor 2017
Instituti i Statistikave
11-12-2017
Statistika të sistemeve të pagesave
Tetor 2017
Banka e Shqipërisë
11-12-2017
Borxhi i jashtëm bruto
T3-2017
Banka e Shqipërisë
12-12-2017
Anketa Tremujore e Forcave të Punës
T3-2017
Instituti i Statistikave
13-12-2017
Tregtia me Pakicë
T3-2017
Instituti i Statistikave
14-12-2017
Statistikat Afatshkurtra
T3-2017
Instituti i Statistikave
15-12-2017
Statistika të sistemeve të pagesave
Korrik-Shtator 2017
Banka e Shqipërisë
15-12-2017
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
Nëntor 2017
Banka e Shqipërisë
18-12-2017
Tregtia e Jashtme
Nëntor 2017
Instituti i Statistikave
19-12-2017
Paritetet e fuqisë blerëse
2016
Instituti i Statistikave
20-12-2017
Kalendari i Publikimeve
2018
Instituti i Statistikave
20-12-2017
Aksidentet Rrugore
Nëntor 2017
Instituti i Statistikave
22-12-2017
Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
Nëntor 2017
Instituti i Statistikave
25-12-2017
Statistikat Fiskale të Qeverisë
Nëntor 2017
Ministria e Financës
26-12-2017
Treguesit Demografik
T3-2017
Instituti i Statistikave
27-12-2017
Statistikat e Transportit
Nëntor 2017
Instituti i Statistikave
28-12-2017
Lejet e Ndërtimit
T3-2017
Instituti i Statistikave
29-12-2017
Produkti Brendshëm Bruto
T3-2017
Instituti i Statistikave
29-12-2017
Kursi i këmbimit në fund të muajit
Dhjetor 2017
Banka e Shqipërisë
29-12-2017
Template i rezervës ndërkombëtare
Nëntor 2017
Banka e Shqipërisë
29-12-2017
Normat e interesit
Nëntor 2017
Banka e Shqipërisë
29-12-2017
Fluksi i investimeve direkte sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik
T3-2017
Banka e Shqipërisë
30-12-2017
Ekonomia në Fokus
Nëntor 2017
Ministria e Financës
05-01-2018
Tregues të shëndetit financiar
Nëntor 2017
Banka e Shqipërisë
janar
1 Die
2 Hën
3 Mar
4 Mër
5 Enj
BSH Tregues të shëndetit financiar
6 Pre
7 Sht
8 Die
9 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
10 Mar
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
11 Mër
12 Enj
IS Produkti Brendshëm Bruto
13 Pre
14 Sht
15 Die
16 Hën
17 Mar
IS Tregtia e Jashtme
18 Mër
19 Enj
20 Pre
21 Sht
22 Die
23 Hën
24 Mar
25 Mër
MF Statistikat Fiskale të Qeverisë
26 Enj
27 Pre
28 Sht
29 Die
30 Hën
MF Ekonomia në Fokus
MF Ekonomia dhe Buxheti
31 Mar
MF Raporti Fiskal
BSH Kursi mesatar i këmbimit
BSH Mjetet e rezervës
shkurt
1 Mër
2 Enj
3 Pre
4 Sht
5 Die
6 Hën
7 Mar
8 Mër
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Enj
10 Pre
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
11 Sht
12 Die
13 Hën
IS Popullsia e Shqipërisë
14 Mar
15 Mër
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Enj
17 Pre
IS Tregtia e Jashtme
18 Sht
19 Die
20 Hën
IS Aksidentet Rrugore
21 Mar
IS Lëvizjet e Shtetasve
22 Mër
23 Enj
IS Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve
24 Pre
25 Sht
MF Statistikat Fiskale të Qeverisë
26 Die
27 Hën
IS Statistikat e Transportit
28 Mar
MF Ekonomia në Fokus
MF Ekonomia dhe Buxheti
BSH Kursi i këmbimit në fund të muajit
BSH Mjetet e rezervës
BSH Agregatët monetarë
BSH Depozitat sipas qarkut
BSH Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Të dhënat e pasqyrave financiare të bankave
mars
1 Mër
2 Enj
3 Pre
IS Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa
4 Sht
5 Die
6 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
7 Mar
IS Indeksi i Çmimeve të Importit
8 Mër
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Enj
10 Pre
IS Anketa Tremujore e Forcave të Punës
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
11 Sht
12 Die
13 Hën
14 Mar
15 Mër
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Enj
IS Tregtia me Pakicë
17 Pre
IS Statistikat Afatshkurtra
IS Tregtia e Jashtme
18 Sht
19 Die
20 Hën
21 Mar
IS Aksidentet Rrugore
22 Mër
23 Enj
IS Lëvizjet e Shtetasve
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
24 Pre
IS Bilanci i Energjisë Elektrike
25 Sht
MF Statistikat Fiskale të Qeverisë
26 Die
27 Hën
28 Mar
IS Statistikat e Transportit
29 Mër
IS Buletini Statistikor
30 Enj
MF Ekonomia në Fokus
MF Ekonomia dhe Buxheti
BSH Të dhëna të korporatave depozituese
31 Pre
BSH Kursi i këmbimit në fund të muajit
BSH Mjetet e rezervës
BSH Bilanci i pagesave
BSH Statistika të pozicionit të investimeve ndërkombëtare
prill
1 Sht
2 Die
3 Hën
IS Produkti Brendshëm Bruto
4 Mar
5 Mër
BSH Tregues të shëndetit financiar
6 Enj
7 Pre
8 Sht
9 Die
10 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
11 Mar
12 Mër
13 Enj
14 Pre
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
15 Sht
16 Die
17 Hën
18 Mar
IS Tregtia e Jashtme
19 Mër
IS Aksidentet Rrugore
20 Enj
IS Lëvizjet e Shtetasve
21 Pre
IS Ecuria e Tregtisë së Jashtme
22 Sht
23 Die
24 Hën
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
25 Mar
MF Statistikat Fiskale të Qeverisë
26 Mër
27 Enj
IS Statistikat e Transportit
28 Pre
IS Tregu i Punës
BSH Kursi i këmbimit në fund të muajit
BSH Mjetet e rezervës
29 Sht
30 Die
MF Ekonomia në Fokus
MF Ekonomia dhe Buxheti
MF Raporti Fiskal
maj
1 Hën
2 Mar
BSH Depozitat e përfshira në paranë e gjerë
BSH Depozitat sipas qarkut
3 Mër
4 Enj
5 Pre
MF Treguesit Kryesorë Makroekonomikë
BSH Tregues të shëndetit financiar
BSH Të dhënat e pasqyrave financiare të bankave
6 Sht
7 Die
8 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Mar
10 Mër
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
11 Enj
12 Pre
13 Sht
14 Die
15 Hën
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Mar
17 Mër
IS Tregtia e Jashtme
18 Enj
IS Aksidentet Rrugore
19 Pre
IS Lëvizjet e Shtetasve
20 Sht
21 Die
22 Hën
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
23 Mar
24 Mër
25 Enj
MF Statistikat Fiskale të Qeverisë
26 Pre
27 Sht
28 Die
29 Hën
IS Statistikat e Transportit
30 Mar
MF Ekonomia në Fokus
MF Ekonomia dhe Buxheti
BSH Kredia për ekonominë
BSH Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit
31 Mër
IS Produkti i Brendshëm Bruto
BSH Kursi i këmbimit në fund të muajit
BSH Mjetet e rezervës
qershor
1 Enj
IS Regjistri Statistikor i Ndërmarrjeve
2 Pre
IS Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa
3 Sht
4 Die
5 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
BSH Tregues të shëndetit financiar
6 Mar
IS Indeksi i Çmimeve të Importit
7 Mër
8 Enj
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Pre
IS Burra dhe Gra në Shqipëri
10 Sht
11 Die
12 Hën
IS Anketa Tremujore e Forcave të Punës
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
BSH Bilanci i pagesave
13 Mar
IS Tregtia me Pakicë
14 Mër
IS Statistikat Afatshkurtra
15 Enj
IS Treguesit e Krimeve
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Pre
IS Tregtia e Jashtme e Mallrave sipas Karakteristikave të Ndërmarrjeve
17 Sht
18 Die
19 Hën
IS Tregtia e Jashtme
20 Mar
IS Shqipëria në Shifra
21 Mër
IS Aksidentet Rrugore
22 Enj
IS Lëvizjet e Shtetasve
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
23 Pre
24 Sht
25 Die
MF Statistikat Fiskale të Qeverisë
26 Hën
27 Mar
IS Statistikat e Transportit
28 Mër
IS Treguesit Demografik
29 Enj
IS Lejet e Ndërtimit
30 Pre
IS Brodukti i Brendshëm Bruto
MF Ekonomia në Fokus
MF Ekonomia dhe Buxheti
BSH Kursi i këmbimit në fund të muajit
BSH Mjetet e rezervës
BSH Depozitat
BSH Pozivioni i investimeve direkte sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik
korrik
1 Sht
2 Die
3 Hën
4 Mar
IS Shkaqet e Vdekjeve
5 Mër
BSH Tregues të shëndetit financiar
6 Enj
IS Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit në Ndërmarrje
7 Pre
IS Qumështi dhe Nënproduktet e tij
8 Sht
9 Die
10 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
11 Mar
IS Treguesit e Kulturës
12 Mër
IS Taksat Mjedisore
13 Enj
14 Pre
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
15 Sht
16 Die
17 Hën
IS Tregtia e Jahtme
18 Mar
19 Mër
IS Aksidentet Rrugore
20 Enj
IS Lëvizjet e Shtetasve
21 Pre
IS Treguesit e Krimeve
22 Sht
23 Die
24 Hën
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
25 Mar
MF Statistikat Fiskale të Qeverisë
26 Mër
27 Enj
IS Statistikat e Transportit
28 Pre
29 Sht
30 Die
MF Ekonomia në Fokus
MF Ekonomia dhe Buxheti
31 Hën
IS Produkti Brendshëm Bruto, Rajonal
MF Raporti Fiskal
BSH Kursi i këmbimit në fund të muajit
BSH Template i rezervës ndërkombëtare
BSH Huatë
BSH Huatë sipas qarkut
gusht
1 Mar
2 Mër
3 Enj
4 Pre
BSH Tregues të shëndetit financiar
5 Sht
BSH Të dhënat e pasqyrave financiare të bankave
6 Die
7 Hën
8 Mar
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Mër
10 Enj
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
11 Pre
12 Sht
13 Die
14 Hën
15 Mar
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Mër
17 Enj
IS Tregtia e Jashtme
18 Pre
IS Aksidentet Rrugore
19 Sht
20 Die
21 Hën
IS Lëvizjet e Shtetasve
22 Mar
23 Mër
IS Treguesit e Krimeve
24 Enj
25 Pre
MF Statistikat Fiskale të Qeverisë
26 Sht
27 Die
28 Hën
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
IS Statistikat e Transportit
29 Mar
30 Mër
MF Ekonomia në Fokus
MF Ekonomia dhe Buxheti
BSH Huatë
BSH Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit
31 Enj
IS Bilanci i Energjisë Elektrike
BSH Kursi i këmbimit në fund të muajit
BSH Template i rezervës ndërkombëtare
shtator
1 Pre
2 Sht
3 Die
4 Hën
IS Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa
5 Mar
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
BSH Tregues të shëndetit financiar
6 Mër
IS Indeksi i Çmimeve të Importit
7 Enj
8 Pre
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Sht
10 Die
11 Hën
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
12 Mar
IS Anketa Tremujore e Forcave të Punës
13 Mër
IS Tregtia me Pakicë
14 Enj
IS Statistikat Afatshkurtra
15 Pre
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Sht
17 Die
18 Hën
IS Tregtia e Jashtme
19 Mar
IS Aksidentet Rrugore
20 Mër
IS Lëvizjet e Shtetasve
IS Rezultatet e Vrojtimit Vjetor mbi Mbetjet e Ngurta
21 Enj
22 Pre
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
23 Sht
24 Die
25 Hën
MF Statistikat Fiskale të Qeverisë
26 Mar
IS Treguesit Demografik
27 Mër
IS Statistikat e Transportit
28 Enj
IS Lejet e Ndërtimit
29 Pre
IS Produkti Brendshëm Bruto
BSH Kursi i këmbimit në fund të muajit
BSH Template i rezervës ndërkombëtare
30 Sht
MF Ekonomia në Fokus
MF Ekonomia dhe Buxheti
tetor
1 Die
2 Hën
BSH Huatë
3 Mar
4 Mër
5 Enj
BSH Tregues të shëndetit financiar
6 Pre
IS Vjetari Statistikor Rajonal
7 Sht
8 Die
9 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
10 Mar
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
11 Mër
12 Enj
13 Pre
IS Tabelat e Burim, Përdorimeve dhe Input-Output
14 Sht
15 Die
16 Hën
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
17 Mar
IS Tregtia e Jashtme
18 Mër
IS Treguesit e Krimeve
19 Enj
20 Pre
IS Aksidentet Rrugore
21 Sht
22 Die
23 Hën
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
IS Lëvizjet e Shtetasve
24 Mar
25 Mër
IS Rezultatet e Censusit të Bujqësisë
MF Statistikat Fiskale të Qeverisë
26 Enj
27 Pre
IS Statistikat e Transportit
28 Sht
29 Die
30 Hën
IS Rezultatet e Anketës së Buxhetit të Familjes
MF Ekonomia dhe Buxheti
MF Ekonomia në Fokus
BSH Normat e interesit
BSH Huatë sipas qarkut
31 Mar
IS Vjetari Statistikor
MF Raporti Fiskal
BSH Kursi i këmbimit në fund të muajit
BSH Template i rezervës ndërkombëtare
nëntor
1 Mër
2 Enj
3 Pre
4 Sht
5 Die
BSH Të dhënat e pasqyrave financiare të bankave
6 Hën
BSH Tregues të shëndetit financiar
7 Mar
8 Mër
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
9 Enj
10 Pre
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
11 Sht
BSH Borxhi i jashtëm bruto
12 Die
13 Hën
14 Mar
15 Mër
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Enj
17 Pre
IS Tregtia e Jashtme
18 Sht
19 Die
20 Hën
IS Aksidentet Rrugore
21 Mar
IS Lëvizjet e Shtetasve
22 Mër
IS Vjetari Statistikor i Bujqësisë
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
23 Enj
IS Rezultatet paraprake të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve
24 Pre
IS Treguesit e Kulturës
25 Sht
MF Statistikat Fiskale të Qeverisë
26 Die
27 Hën
IS Statistikat e Transportit
28 Mar
29 Mër
BSH Fluksi i investimeve direkte sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik
30 Enj
MF Ekonomia në Fokus
MF Ekonomia dhe Buxheti
MF Raporti Fiskal
BSH Kursi i këmbimit në fund të muajit
BSH Template i rezervës ndërkombëtare
BSH Normat e interesit
BSH Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit
dhjetor
1 Pre
2 Sht
3 Die
4 Hën
IS Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa
5 Mar
IS Indeksi i Çmimeve të Prodhimit
BSH Tregues të shëndetit financiar
6 Mër
IS Indeksi i Çmimeve të Importit
7 Enj
8 Pre
9 Sht
10 Die
11 Hën
IS Indeksi i Çmimeve të Konsumit
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
BSH Borxhi i jashtëm bruto
12 Mar
IS Anketa Tremujore e Forcave të Punës
13 Mër
IS Tregtia me Pakicë
14 Enj
IS Statistikat Afatshkurtra
15 Pre
BSH Statistika të sistemeve të pagesave
BSH Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës Qendrore
16 Sht
17 Die
18 Hën
IS Tregtia e Jashtme
19 Mar
IS Paritetet e fuqisë blerëse
20 Mër
IS Kalendari i Publikimeve
IS Aksidentet Rrugore
21 Enj
22 Pre
IS Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit
23 Sht
24 Die
25 Hën
MF Statistikat Fiskale të Qeverisë
26 Mar
IS Treguesit Demografik
27 Mër
IS Statistikat e Transportit
28 Enj
IS Lejet e Ndërtimit
29 Pre
IS Produkti Brendshëm Bruto
BSH Kursi i këmbimit në fund të muajit
BSH Template i rezervës ndërkombëtare
BSH Normat e interesit
BSH Fluksi i investimeve direkte sipas shtetit dhe aktivitetit ekonomik
30 Sht
MF Ekonomia në Fokus
31 Die