Buletini Statistikor, Tremujori 3 - 2016 /

publikim janë përfshirë të dhëna për demografinë, tregun e punës, tregtinë e jashtme, transportin, ndërtimin, turizmin, etj.

 

Publikimi i rradhës do të jetë

Buletini Statistikor Tremujor, 4 - 2016


logo instat

 

Kontaktoni:

Blv. Zhan d'Ark, nr. 3
Tiranë, 1001
Tel: +355 4 2222 411
Faks: +355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al

 

image description