Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Prill 2019

PBB

Tremujori 4 - 2018

Import/Eksport

Prill 2019

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T4-2018

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

24
Maj

Bilanci i Energjisë Elektrike, Tremujori I - 2019

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2019, energjia elektrike në dispozicion u ul me 1,2 %. Prodhimi neto vendas i energjisë elektrike në këtë periudhë ka rënë me…
23
Maj

Lëvizjet e shtetasve, Prill 2019

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në Shqipëri, në muajin Prill 2019, janë 874.156. Krahasuar me Prill 2018, ky tregues rezulton me rritje 11,9 %.Në Prill…
22
Maj

Shkaqet e vdekjeve, 2018

Në vitin 2018, numri i vdekjeve të regjistruara në Shqipëri është 21.804, duke shënuar 428 vdekje më pak se në vitin paraardhës me një ulje prej 1,9 %. Numri i …
21
Maj

Aksidentet Rrugore, Prill 2019

Në muajin Prill 2019 numërohen 112 aksidente rrugore nga 134 aksidente të ndodhura në Prill 2018, duke u ulur me 16,4 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një…
17
Maj

Tregtia e Jashtme, Prill 2019

Në Prill 2019 eksportet e mallrave arritën vlerën 27 mld lekë, duke u ulur me 0,2 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 4,1 %, në kra…

Kalendari i publikimeve

29
Maj

Produkti i Brendshëm Bruto Rajonal

2016
Instituti i Statistikave
30
Maj
30
Maj

Agregatët monetarë

Prill 2019
Banka e Shqipërisë