Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Gusht 2019

PBB

Tremujori 1 - 2019

Import/Eksport

Gusht 2019

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2019

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

23
Sht

Aksidentet Rrugore, Gusht 2019

Në muajin Gusht 2019 numërohen 152 aksidente rrugore nga 180 aksidente të ndodhura në muajin Gusht 2018, duke u ulur me 15,6 %, krahasuar me të njëjtën periudhë…
20
Sht

Statistikat Afatshkurtra - Prodhuesit e të mirave, T2 - 2019

Treguesit tremujorë mbi prodhuesit e të mirave, të cilat përfshijnë aktivitetet ekonomike: Industri (Industri Nxjerrëse dhe Industri Përpunuese); Energji elektr…
20
Sht

Statistikat Afatshkurtra - Shërbimet, T2 - 2019

Treguesit tremujorë mbi shërbimet, përfshijnë aktivitetet ekonomike: Tregti me shumicë dhe pakicë, riparimi i automjeteve dhe motorçikletave; Transport, Magazin…
19
Sht

Tregtia me Pakicë, T2 - 2019

Në tremujorin e dytë 2019, indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë shënoi 110,0 duke u rritur 3,5 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2018.…
18
Sht

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Gusht 2019

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Gusht 2019 është 1,4 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 2,6 % vërehet në gru…

Kalendari i publikimeve