Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Prill 2020

PBB

Tremujori 4 - 2019

Import/Eksport

Prill 2020

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T4-2019

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

22
Maj

Bilanci i Energjisë Elektrike, Tremujori I - 2020

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2020, energjia elektrike në dispozicion u rrit me 0,9 %.
21
Maj

Shkaqet e Vdekjeve, 2019

Në vitin 2019, numri i vdekjeve të regjistruara në Shqipëri është 21.937, duke shënuar një rritje prej 133 vdekje më shumë se në vitin paraardhës (ose 0,6 %). S…
21
Maj

Lëvizjet e Shtetasve, Prill 2020

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Prill 2020, janë 25.257. Krahasuar me Prill 2019, ky tregues rezulton me rënie 97,1 %…
20
Maj

Treguesit Demografikë, T1 - 2020

Numri i lindjeve për tremujorin e parë 2020 është 6.126, duke shënuar një rënie me 2,1 %, krahasuar me tremujorin e parë 2019.
20
Maj

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Prill 2020

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Prill 2020 është 2,3 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 5,7 % vërehet në gru…

Kalendari i publikimeve