Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Dhjetor 2019

PBB

Tremujori 3 - 2019

Import/Eksport

Dhjetor 2019

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T3-2019

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

28
Jan

Indeksi i Barazisë Gjinore për Republikën e Shqipërisë 2020

Raporti i Indeksit të Barazisë Gjinore për Shqipërinë u hartua nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Instituti i Statistikave i Republikës së S…
27
Jan

Statistikat e transportit, Dhjetor 2019

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Dhjetor 2019 është 354 mijë ton, duke u rritur 5,9 %, krahasuar me Dhjetor 2018.
23
Jan

Lëvizjet e shtetasve, Dhjetor 2019

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Dhjetor 2019, janë 897.696. Krahasuar me Dhjetor 2018, ky tregues rezulton me rritje…
20
Jan

Aksidentet Rrugore, Dhjetor 2019

Në muajin Dhjetor 2019 numërohen 135 aksidente rrugore nga 136 aksidente të ndodhura në muajin Dhjetor 2018, duke u ulur me 0,7 %, krahasuar me të njëjtën periu…
20
Jan

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Dhjetor 2019

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Dhjetor 2019 është 1,4 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 3,3 % vërehet në g…

Kalendari i publikimeve

31
Jan

Statistikat e Kulturës

T4 - 2019
Instituti i Statistikave
31
Jan

Kursi i këmbimit në fund të periudhës

Janar 2020
Banka e Shqipërisë
31
Jan

Statistika të rezervës ndërkombëtare

Dhjetor 2019
Banka e Shqipërisë
05
Shk

Depozitat sipas rrethit

T4 - 2019
Banka e Shqipërisë