Të Dhëna Mikro


INSTAT, pas publikimit në maj 2014 të shifrave të plota të popullsisë për vitet 2001-2014 të cilat reflektonin ndryshimet e popullsisë që vinin nga Censusi i Popullsisë dhe i Banesave 2011, ka rishikuar serinë kohore të Anketës Tremujore të Forcave të Punës dhe Anketës së Matjes së Nivelit të Jetesës,  të cilat do të reflektohen edhe në të dhenat mikro.

 

Tregu i punës


Niveli i Jetesës

Të dhënat mikro të anketës së matjes së nivelit të jetesës, 2002 (spss)

Të dhënat mikro të anketës së matjes së nivelit të jetesës, 2005 (spss)

Të dhënat mikro të anketës së matjes së nivelit të jetesës, 2008 (spss)

Të dhënat mikro të anketës së matjes së nivelit të jetesës, 2012 (spss)


CENSUS

Censusi i popullsisë dhe Banesave 2011

 

Migracioni

Të dhënat mikro të anketës së Migracionit të kthimit dhe ri-integrimi në Shqipëri (spss)