Variablat

2018

Anketa e Forcave të Punës / AFP

Pershkrimi

Në tremujorin e dytë 2018, shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 59,2 %. Gjatë këtij tremujori, numri i të punësuarve u rrit me 3,3 %, krahasuar me një vit më parë. Në terma tremujorë, krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2018, punësimi pësoi një rritje prej 0,1 %. Metadata referenciale për AFP 2018 mund të aksesohet në linkun më poshtë: http://www.instat.gov.al/media/4735/esqrs_al_lfs_rev.pdf

Te gjithe variablat (79)
Vala
Rrethi
Numri i familjes
Numri rendor i personit
Lidhja me personin e referencës
Numri rendor i bashkëshortit ose partnerit bashkëjetues
Numri rendor i babait
Numri rendor i nënës
Gjinia
Shteti i lindjes
Viti i lindjes
Muaji i lindjes
Data e lindjes
Statusi civil
Shtetësia
Indikatori i përgjigjes
Arsyet e refuzimit të anketës
Statusi i Punësimit
Arsyeja pse nuk është punuar
Kohëzgjatja e mungesës në punë
Statusi profesional
Vazhdueshmëria e pagesës
Statusi profesional
Përgjegjësi supervizimi
Lloji i kontratës
Arsyeja e kontratës përkohshme
Kohëzgjatja e kontratës
Viti i fillimit të punës aktuale
Muaji i fillimit të punës
Aktiviteti Ekonomik
Numri i personave që punojnë në njësinë lokale
Profesioni
Full-time/Part-time
Arsyeja e punës me orar të pjesshëm
Nevoja për shërbime kujdesi
Orët e zakonshme të punës
Orët aktuale të punës
Orët jashtë orarit të paguara
Orët jashtë orarit të papaguara
Arsyeja e të punuarit më shumë se orët e zakonshme të punës
Arsyeja e të punuarit më pak se orët e zakonshme të punës
Kërkimi për një punë tjetër
Arsyeja e të kërkuarit për një punë tjetër
Ekzistenca e më shumë se një pune
Aktiviteti Ekonomik
Statusi profesional
Orët e punës të bëra gjatë javës referuese në punën tuaj të dytë
Orët e punuara në të gjitha punët gjatë javës së referencës
Dëshira për të punuar më shumë se orët zakonshme të punës
Mënyra për të punuar më shumë orë pune
Numri i orëve të punës që personi dëshiron të punojë në total
Puna me turne
Puna në mbrëmje
Puna natën
Puna të shtunën
Puna të dielën
Puna në shtëpi
Eksperienca e mëparshme e punësimit
Arsyeja e të pushuarit së punuari
Aktiviteti Ekonomik
Statusi profesional
Profesioni
Arsyet për mos kërkim pune
Situata para fillimit të kërkimit për punë
Lloji i punës së kërkuar
Mënyrat e kërkimit për punë
Gatishmëria për të punuar për personin që nuk kërkon punë
Gatishmëria për të filluar punë në dy javë
Arsyeja e të mos qenit i gatshëm për të filluar punë në dy javë
Regjistrim në Zyrën Publike të Punësimit
Student apo nxënës në zanat në arsimim të rregullt gjatë katër javëve të fundit
Ndjekja e ndonjë kursi, seminari, konference apo mësimeve private
Orë të shpenzuara për shkollim ose trainim në katër javët e fundit
Qëllimi i shkollimit dhe trainimit të fundit
Niveli më i lartë i shkollimit të kryer.
Viti i përfundimit të nivelit më të lartë të shkollimit apo trajnimit
Situata e punësimit një vit më parë
Statusi profesional
Aktiviteti Ekonomik
Krye