Variablat

2017

Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve / ASN

Pershkrimi

Të dhënat e ASN -së i përkasin periudhës vjetore kalendarike 2017. Më poshtë do të gjeni linkun për të aksesuar metadatat referenciale për ASN: http://www.instat.gov.al/media/4889/asn-esms-2016.pdf

Te gjithe variablat (143)
Kodi i rrethit
Rrethi
Pesha statistikore
Modulari
Të punësuar - ASN
Të punësuar - ASN
Të vetëpunësuar
Të vetëpunësuar
Të vetëpunësuar pronarë dhe bashkëpronarë
Të vetëpunësuar pronarë dhe bashkëpronarë
Të vetëpunësuar pjestarë të familjes
Të vetëpunësuar pjestarë të familjes
Të punësuar me pagesë - ASN
Të punësuar me pagesë - ASN
Të punësuar - numri mesatar
Të vetëpunësuar - numri mesatar
Të vetëpunësuar - numri mesatar
Të punësuar me pagesë - numri mesatar
Orë të punuara
Numri mesatar i të punësuar me pagesë me kohë të plotë
Numri mesatar i të punësuar me pagesë me kohë të plotë
Orë të punuara
Numri mesatar i të punësuar me pagesë me kohë të pjesshme
Numri mesatar i të punësuar me pagesë me kohë të pjesshme
Orë të punuara
Fondi i pagave
Fondi i pagave
Shitjet Neto
Shitje e produkteve të veta
Shitje e punimeve dhe shërbimeve
Shitje e punimeve dhe shërbimeve
Shitje e punimeve dhe shërbimeve
Shitje mallrash
Të ardhura të tjera
Të ardhura të tjera nga Qiraja
Të ardhura të tjera nga Qiraja e Tokës
Të ardhura të tjera nga Komisionet
Të ardhura të tjera nga transporti për të tjerë
Të ardhura të tjera nga të tjera të ardhura
Të ardhura të tjera nga veprimtaritë e shfrytëzimit
Prodhimi për qëllimet e vet ndërmarrjes dhe për kapital
Prodhim i aktiveve afatgjata
Të ardhura nga grantet dhe subvencione
Subvencione
Të ardhura nga shitja e aktiveve afatgjata
Të ardhura të tjera korente
Ndryshimet e gjendjes së produkteve të gatshme dhe në proces (+/-)
Të ardhurat
Të ardhura financiare
Të ardhura financiare nga Interesat
Të ardhura financiare nga Dividenti
Të ardhura të tjera financiare
Materiale të konsumuara
Materiale të blera
Ndryshimet e gjendjeve të materialeve (+/-)
Mallra të blera
Ndryshimet e gjendjeve të mallrave (+/-)
Blerje energji, avull uji
Blerje dhe shpenzime të tjera
Kosto e punës
Pagat e personelit
Shpenzimet për sig.shoqërore dhe shëndetësore
Kontribute dhe kuota të tjera për personelin
Shpenzime të tjera për personelin
Shpenzime mjekësore për personelin
Amortizimet dhe zhvlerësimet
Shpenzime të tjera operative
Punime dhe shërbime nga të tretët (Furnitura)
Shpenzime qiraje
Paguar qira për tokën
Mirëmbajtje dhe riparime
Shpenzime për të gjitha llojet e sigurimeve
Shpenzime për studime dhe kërkime
Shpenzime të tjera (për përkthime, fotokopjime, etj.)
Personel jashtë njësie
Shpenzime për konçesione, patenta, liçensa dhe të ngjashme
Shpenzime për shërbimet e reklamës
Transferime, udhëtime, dieta
Shpenzime postare dhe telekomunikacioni
Shpenzime transporti
Shpenzime për shërbimet bankare ( përjashtuar interesat pasive)
Trajtime të përgjithshme
Qira financiare (leasing)
Tatime dhe taksa
Taksa dhe tarifa doganore
Akciza
Taksa dhe tarifa vendore
Taksa e regjistrimit
Tatime të tjera
Shpenzime të tjera
Shpenzime gjithsej
Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore
Shpenzime financiare
Shpenzime financiare nga Interesat
Shpenzime financiare nga Dividenti
Shpenzime të tjera financiare
Fitimi (humbja) para tatimit
Shpenzimet e tatimit mbi fitimin
Fitimi (humbja) neto e vitit financiar
Statusi
Forma ligjore e ndërmarrjes
Aktiviteti ekonomik ( përshkrimi )
Punime të tjera
Ndërtime komplekse në kantieret industriale
Linjat elektrike, komunikacionit, ujësjellsave e ndriçim
Infrastruktura e transportit
Mirëmbajtje/Riparime të Vogla
Shtetësia
Indikatori i përgjigjes
Kuartili i tretë
Kuartili i dytë
Kuartili i parë
Kuartili
Mediana
Paga e trajtime për të punësuar me pagesë
Vlera e shtuar me çmime bazë
Konsumi ndërmjetës
Prodhimi
Humbja
Fitimi
Aktiviteti Ekonomik
Investimet gjithsej
Investime te patrupezuara
Investime në Kërkim dhe Zhvillim
Kërkime Minerale
Programe Kompjuterike dhe Databaza
Patenta, Marka dhe të ngjashme
Të tjera Investime të patrupëzuara
Investime te trupezuara
Investime në Tokë, troje, terrene
Investime në Përmirësimin e Tokës
Investime në Ndërtesa
Investime në Banesa (ndërtesa rezidenciale)
Investime në Ndërtime industriale (ndërtesa jo-rezidenciale)
Investime në ndërtime inxhinierike dhe ndërtime të tjera
Investime në ndërtime dhe instalime të përgjithshme
Investime në instalime teknike, makineri, pajisje, instrumenta dhe vegla pune
Investime në mjete transporti
Investime në Pajisje zyre
Investime në pajisje të teknologjisë dhe informacionit
Investime të tjera të Trupëzuara
Numri mesatar i të punësuar me pagesë me kohë të pjesshme
Numri mesatar i të punësuar me pagesë me kohë të plotë
Krye