Variabel

Kati

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Kati i ndërtesës ku është lokalizuar banesa.
Krye