Variabel

Zona e censusit

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Zona e Censusit (ZC) është njësia më e vogël gjeografike për qëllime statistikore e përdorur për mbledhjen dhe publikimin e të dhënave.
Përkufizimi operacional
Kodet e Identifikimit: kod dyshifror i rrethit, kod dyshifror i bashkisë/komunës, kod kater shifror per ZC dhe kodi tre shifror për të koduar ndërtesën. Këto kode kopjohen nga harta e zonës së censusit.
Krye