Variabel

Punë nga e cila keni munguar përkohësisht

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Në përgjithësi, koncepti i mungesës së përkohshme nga puna ka të bëjë me situatat në të cilat një periudhë pune është ndërprerë nga një periudhë mungese. Personat që kanë munguar përkohësisht në punë do të konsiderohen si të punësuar në qoftë se ata pritet të kthehen në punën e tyre pas periudhës së mungesës.
Vlerat
Krye