Variabel

Arsyeja e ndryshimit të vendbanimit të zakonshëm

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Arsyeja e ndryshimit të vendbanimit të zakonshëm
Vlerat
Krye