Variabel

Numri rendor i personit

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Numri i personit i referohet numrit që i vendoset individit në listën e pjestarëve të NJEF. Ky numër i korrespondon pozicionit të rreshtit në listën e pjestarëve të NJEF. Numri i personit mbartet nga numri që i është vendosur në listën e pjestarëve të NJEF.
Krye