Variabel

Numri i fëmijëve që jetojnë

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Numri i fëmijëve që kanë lindur të gjallë dhe që jetojnë aktualisht.
Krye