Variabel

Numri i hyrjes

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Numri unik per hyrjet ne cdo ndertese ne nje zone os enje rruge me qellimin per te gjetur me thjeshte nje ndertese.
Krye