Variabel

Kodi i ndërtesës

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Numri i nderteses eshte nje numer unik per cdo ndertese ne cdo rruge ose zone,per ta bere me te thjeshte gjetjen e nje ndertese te caktuar
Përkufizimi operacional
Kodet e Identifikimit: kod dyshifror i rrethit, kod dyshifror i bashkisë/komunës, kod kater shifror per ZC dhe kodi tre shifror për të koduar ndërtesën. Këto kode kopjohen nga harta e zonës së censusit.
Krye