Variabel

Shteti

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Një komb me qeverinë e tij, që ka një territor të caktuar.
Përkufizimi operacional
Shteti i vendodhjes (emri i korigjuar) në momentin e regjistrimit (nata 30 shtator-1 tetor)
Krye