Variabel

Shteti

Census i Popullsisë dhe Banesave / Pyetësori Individual / 2011

Përkufizimi
Një komb me qeverinë e tij, që ka një territor të caktuar.
Përkufizimi operacional
Emri i shtetit të lindjes ( i korigjuar) së personit, nëse personi ka lindur jashtë vendit.
Krye